Z činnosti sekretariátu - články

Zápisnica zo zasadnutia Rady SRZ zo dňa 14. decembra 2019

Dňa 14. decembra  2019 sa konalo zasadnutie Rady SRZ. Program: Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ Kontrola uznesení Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2019 a 1-10/2018 Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov Informácia o aktuálnom stave odpredaja rybného strediska Považská Bystrica Návrh plánu práce Prezídia a Rady

Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 23. novembra 2019 sa konal v Žiline XIII. Mimoriadny Snem Slovenského rybárskeho zväzu s hlavnými bodmi rokovania: Odvolanie tajomníka SRZ Novela Stanov SRZ Voľba tajomníka SRZ Prítomných bolo 243 z pozvaných 244 delegátov OZ SRZ. Ing. Ľuboš Javor bol odvolaný z funkcie tajomníka, keď za jeho odvolanie hlasovalo 207 z 243 delegátov

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – apríl 2019

Štatutárni zástupcovia SRZ Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencia tajomníka a prezidenta SRZ Priebežné vybavovanie telefonických žiadostí Priebežné vybavovanie úloh vyplývajúcich z plánu práce, riadenie činnosti Sekretariátu SRZ Pracovná návšteva výrobného strediska SRZ Rady – Nové Zámky SPF, Považská Bystrica – rokovanie Kontrolná prehliadka hornej inundácie Dunaja za účasti Vodohospodárskej výstavby, š.p. Stretnutie štatutárnych zástupcov OZ SRZ

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – marec 2019

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – marec 2019 Štatutárni zástupcovia SRZ Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na výstave Fishing Show v Trenčíne Pracovné stretnutie tajomníka SRZ za účasti vedúceho OTVaV SRZ v Slovryb, a.s. Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na porade OTV a zarybňovacej komisie v Žiline Účasť prezidenta SRZ na školení rybárskej stráže a rybárskych hospodárov v Žiline

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – február 2019

Štatutárni zástupcovia SRZ Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, sekcia ochrany prírody k podkladom na podanie žiadosti novej žiadosti na výnimku plašenia a odstrelu kormorána veľkého za účasti prezidenta SRZ a tajomníka SRZ, pracovné rokovanie o návrhu dodatku na spolupráci k TBD k vodným stavbám vo vlastníctve SRZ a pracovné rokovanie s riaditeľom SPK k pokračovaniu spolupráce SRZ a SPK. Pracovné rokovanie v Žiline za

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – Január 2019

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v mesiaci január. Štatutárni zástupcovia SRZ Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, sekcia vôd za účasti prezidenta SRZ,  tajomníka SRZ a zamestnanca OTVaV s Ing. Dobiašom a zamestnancov oddelenia štátnej správy rybárstva – postup k otázkam členov a zástupcov ZO SRZ k ustanoveniam nového zákona a vyhlášky, k aktualizácii databázy rybárskych revírov, k hraničným

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 44. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 44. pracovnom týždni (od 29.10. do 2.11.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ. Účasť oboch štatutárov SRZ – prezidenta a tajomníka na porade delegátov na XII. Snem za TN-kraj v Trenčianskej Turnej, predmetom

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 43. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 43. pracovnom týždni (od 22.10. do 26.10.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ. Pracovná stretnutie na Rade SRZ za účasti zástupcu Tanap-u, OZ, SAV, WWF, zástupcov ZO SRZ L. Hrádok tajomníka SRZ,

Top