Kategória: Právny referát – aktuálne

Komentár k § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.

Právny referát - aktuálne,
KOMENTÁR MŽP SR - MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA   1. Aký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého (každý druh zvlášť) si môže rybár privlastniť, ak si v rovnaký deň nepr...

Súd rozhodol o odmietnutí žaloby vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ

Právny referát - aktuálne,
Dňa 05. októbra 2016 bola Romanom P. podaná žaloba vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady SRZ, sp.zn. OP-4/16 zo dňa 27. augusta 2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe. Prezídium Rady SRZ ako disciplinárny org...

Aktuálne o súdnych sporoch – Vylúčenie konania v časti o zaplatenie náhrady mzdy na samostatné konanie

Právny referát - aktuálne,
Dňa 28. novembra 2013 bola bývalým zamestnancom SRZ Ing. Petrom B., PhD. podaná žaloba, v ktorej žiadal, aby súd určil porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, rozhodol o náhrade nemajetkovej ujmy, ako aj o neplatnom skončení pracovného pomeru. Dňa 16. apríla 2018 súd rozhodol, že okamžité sk...

OR Dolnostredské – naďalej revírom SRZ vďaka odkladnému účinku schváleného súdom

Právny referát - aktuálne, Revíry, Rybárske revíry,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vo vzťahu k OR Dolnostredské Vám s radosťou oznamujeme, že Krajský súd v Bratislave schválil odkladný účinok našej správnej žaloby, o ktorej sme vás informovali v článku

OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?

Právny referát - aktuálne,
Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23. novembra 2017, ktorým MŽP SR odobralo rybársky revír OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu, vyradilo ho z evidencie rybárskych revírov a vodu prideli...

VN Tesárske Mlyňany-boj o revír, ktorý bol odobratý zväzu kvôli dotáciám pre starostu

Právny referát - aktuálne,
Spoločnosť EUROPA HOLDING SK, s.r.o. listom zo dňa 27. februára 2018 požiadala MŽP SR o odobratie VN Tesárske Mlyňany Slovenskému rybárskeho zväzu, aby jej ju mohlo MPaRV SR prideliť do užívania na hospodársky chov rýb a aby mohla na MPRV SR predložiť projekt v súvislosti so získaním fina...

Banská činnosť na štrkovisku Mojzesovo-Lipová – Minister hospodárstva vyhovel protestu prokurátora

Právny referát - aktuálne,
Na rybárskom revíre č. 2-3730-1-1, štrkovisko Mojzesovo-Lipová vykonáva ťažbu na základe povolenia banského úradu spoločnosť Limestone SK, s.r.o. Spoločnosť Limestone SK, s.r.o. pravdepodobne porušuje zákon o rybárstve, nakoľko neumožňuje vstup na rybá...

Čilistovský kanál II. Lagúna – Odobratie revíru v rozpore so zákonom? A čo na to správne orgány?

Právny referát - aktuálne,
Dňa 22. decembra 2016 bolo vydané rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru SRZ, o jeho vyradení, o zmene a pridelení Čilistovského kanálu II. Lagúna spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. na účely podnikania...

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-10/12 ukončený v prospech SRZ

Právny referát - aktuálne,
Dňa 09. októbra 2012 bola Martinom H. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-10/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

Súd vo veci určenia porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a neplatného skončenia pracovného pomeru rozhodol

Právny referát - aktuálne,
Dňa 28. novembra 2013 bola bývalým zamestnancom SRZ Ing. Petrom B., PhD. podaná žaloba, v ktorej žiadal, aby súd určil, že odmeňovanie žalobcu žalovaným – zamestnávateľom (bývalým tajomníkom p. Balážom) je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania