Environmentálny fond - články

Schválenie dotácie – environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže ZO SRZ

Schválenie dotácie – environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže ZO SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Slovenský rybársky zväz podal na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 v rámci projektu E1 Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia. Názov projektu: Environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže základných organizácií SRZ Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie vedomostnej úrovne a environmentálneho povedomia

Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina podal na Environmentálny fond žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018. V rámci podaných žiadostí boli zaslané dva projekty, a to v oblasti Rybárstvo (BR1) a Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E1). Projekt BR1 Rybárstvo – Ochrana a využívanie vôd Názov

Schválenie mimoriadnej dotácie na odstránenie škôd na ichtyofaune vodného toku Poprad

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 03. augusta 2017 bola na Environmentálny fond doručená naša žiadosť o poskytnutie podpory formou mimoriadnej dotácie na rok 2017 v rámci činnosti BR1: Rybárstvo na projekt: Odstránenie škôd na ichtyofaune vodného toku Poprad. K našej žiadosti bolo dňa 09. júla 2017 vypracované stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, ktorým odporučili realizáciu projektu

Využívanie technického vybavenia z Environmentálneho fondu

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina každoročne žiada o dotáciu z Environmentálneho fondu, ktorý je zriadený pri Ministerstve životného prostredia SR. V minulom roku sa nám podarilo takto zabezpečiť vybavenie pre vykonávanie ichtyologických prieskumov na rybárskych revíroch SRZ. Okrem osobného automobilu VW Cady (4×4) sme zakúpili i loď s motorom vrátane hlbinného rybolovného agregátu, prispôsobeného na monitoring ichtyofauny na

Top