Kategória: Ústredné orgány SRZ

Informácia k XIV. Snemu SRZ – cestovné náklady

XIV. Snem SRZ,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, dňa 25.09.2022 bolo Radou SRZ prijaté Uznesenie č. 103/2022, ktorým Rada SRZ zrušila Uznesenie č. 66/2022 a schválila, že cestovné náklady delegátov a hostí na XIV. Snem SRZ znáša Rada SRZ, v prípade ak dôjde k využitiu osobného automobilu dvomi delegátmi,...

Žiadosti na kandidatúru

XIV. Snem SRZ,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, na základe hlasovania Rady SRZ bolo prijaté Uznesenie Rady SRZ č. 78/2022: „Rada SRZ v súlade s § 6 ods. 2 Stanov SRZ ukladá členom SRZ, ktorí chcú kandidovať na funkciu tajomníka SRZ alebo prezidenta SRZ, aby svoju žiadosť na kandidatúru predložili naj...

Zvolanie XIV. Snemu SRZ

XIV. Snem SRZ,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, na zasadnutí Rady SRZ dňa 18.6.2022 boli prijaté nasledujúce uznesenia týkajúce sa konania XIV. Snemu SRZ: Uznesenie č. 62/2022 Rada SRZ schvaľuje zvolanie riadneho XIV. Snemu SRZ v termíne od soboty 15. októbra 2022 od 9:00 do nedele 16. okt...