Rada SRZ - články

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2018

V roku 2018 sa kontrolná komisia SRZ zišla na piatich riadnych zasadaniach.   Dňa 23.03.2018 na svojom riadnom zasadaní KK SRZ prerokovala nasledovný program : Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2017. Stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2018 Vyhodnotenie zarybňovania vo vodách Rady SRZ v roku 2017 Vyhodnotenie práce Slovryb a. s. Rôzne Dňa

Disciplinárne rozhodnutia Prezídia Rady SRZ

Prezídium Rady SRZ je v zmysle Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ a odvolacím orgánom proti rozhodnutiam o trvalom vylúčení z členstva SRZ. V prípade porušenia Stanov SRZ alebo Disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárnym orgánom druhého stupňa ZO SRZ môže dotknutý člen podať dovolanie na Prezídium Rady

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2019

Programy zasadnutí PROGRAM PREDKLADATEĽ Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2019 PREZÍDIUM, 23.03.2019 – 08:30 hod. 1. Kontrola uznesení tajomník 2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent 3. Informácia o čerpaní dotácií z Envirofondu tajomník 4. Vyznamenania tajomník 5. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XII.Snemu tajomník 6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2018

Programy zasadnutí   PROGRAM PREDKLADATEĽ Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2018 PREZÍDIUM, 24.03.2018 – 08:30 hod. 1. Kontrola uznesení tajomník 2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent 3. Informácia o čerpaní dotácií z Envirofondu tajomník 4. Vyznamenania tajomník 5. Priebežné plnenie Uznsesení XI.Snemu tajomník 6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2017

V roku 2017 sa uskutočnili tri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 24.03.2017 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly Stanovisko k plneniu rozpočtu 2016 Stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2017 Vyhodnotenie činnosti výrobných stredísk SRZ v roku 2016 Vyhodnotenie práce Slovryb a. s. Rôzne Dňa

Top