Disciplinárna komisia pri Rade SRZ - články

Rozhodnutie o neprípustnosti disciplinárneho konania a nezačatí disciplinárneho konania

Rozhodnutie o neprípustnosti disciplinárneho konania a nezačatí disciplinárneho konania

Dňa 12. augusta 2016 bol na Sekretariát Rady SRZ – Disciplinárna komisia pri Rade SRZ doručený podnet na začatie disciplinárneho konania vo veci podozrenia z disciplinárneho previnenia štatutárnych zástupcov MsO SRZ, ktorého sa mali dopustiť tým, že za členov prijímajú občanov SR, ktorí nesplnili podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. c), a tiež podľa § 5

Rozhodnutie o neprípustnosti disciplinárneho konania

Dňa 06. júla 2016 bola na Sekretariát Rady SRZ doručená žiadosť o začatie disciplinárneho konania voči predsedovi kontrolnej komisie MsO SRZ. Predseda kontrolnej komisie MsO SRZ bol podozrivý z porušenia vnútorných predpisov SRZ, tým, že hrubo osočoval, urážal a bezdôvodne označoval brigádnickú skupinu za zlodejov. Po preskúmaní žiadosti dospela Disciplinárna komisia pri Rade SRZ k záveru, že konanie predsedu

Disciplinárne rozhodnutie – vylúčenie z členstva na dobu troch rokov

Na základe podnetu člena MsO SRZ a viceprezidenta boli členovia Kontrolnej komisie SRZ poverení dňa 27. apríla 2015 vykonaním kontroly priebehu členskej schôdze a riešenia predmetu sťažnosti proti štatutárnym zástupcom MsO SRZ. Z protokolov o výsledku kontroly v MsO SRZ bolo zrejmé, že je podozrenie z porušenia vnútorných predpisov SRZ. Na základe týchto skutočností začala Disciplinárna komisia pri Rade SRZ vo

Premlčanie disciplinárneho previnenia

Dňa 07. septembra 2015 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený spisový materiál z oddelenia policajného zboru vo veci disciplinárneho previnenia podľa § 3 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ, ktorého sa štatutárny zástupca ZO SRZ. Disciplinárna komisia pri Rade SRZ na svojom zasadnutí dospela k záveru, že po preskúmaní všetkých dôkazov je zjavné, že došlo k porušeniu predpisov SRZ,

Upozornenie za nedbanlivostné konanie a menej závažné porušenie zväzovej disciplíny

Dňa 25. mája 2015 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený spi, z ktorého vyplýva že funkcionári MO SRZ sú podozriví zo spáchania disciplinárneho previnenia, a to z dôvodu porušenia § 10 ods. 2 Stanov SRZ, nakoľko obnovili členstvo v SRZ E.D. napriek tomu, že bol disciplinárnym rozhodnutím z roku 2010 trvale vylúčený z členstva v SRZ a zaradený do zoznamu osôb, ktorým nemožno

Upozornenie za menej závažné porušenie zväzovej disciplíny

Dňa 18. februára 2015 Disciplinárna komisia pri Rade SRZ obdŕžala podnet na preskúmanie postupu predsedu mestskej organizácie SRZ pre podozrenie porušenia § 1 ods. 6 a § 27 ods. 4 Stanov SRZ. Podnet bol postúpený Kontrolnej komisii SRZ na prešetrenie. Z kontroly bola vyhotovená Správa z vykonanej kontroly, na základe ktorej dospela Disciplinárna komisia pri Rade SRZ

Rozhodnutie o zastavení konania

Dňa 19. marca 2015 začala Disciplinárna komisia pri Rade SRZ disciplinárne konanie v zmysle § 14 ods. 2 Disciplinárneho poriadku SRZ, na základe správy o výsledku kontroly v MsO SRZ a ďalších hodnoverných skutočností, ktoré zakladali podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia štatutárnymi zástupcami MsO SRZ. Po preskúmaní všetkých predložených dôkazov, zabezpečení výsluchov svedkov a disciplinárne stíhaných dospela Disciplinárna komisia pri

Top