Kontrolná komisia - články

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2018

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2018

V roku 2018 sa kontrolná komisia SRZ zišla na piatich riadnych zasadaniach.   Dňa 23.03.2018 na svojom riadnom zasadaní KK SRZ prerokovala nasledovný program : Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2017. Stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2018 Vyhodnotenie zarybňovania vo vodách Rady SRZ v roku 2017 Vyhodnotenie práce Slovryb a. s. Rôzne Dňa

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2017

V roku 2017 sa uskutočnili tri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 24.03.2017 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly Stanovisko k plneniu rozpočtu 2016 Stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2017 Vyhodnotenie činnosti výrobných stredísk SRZ v roku 2016 Vyhodnotenie práce Slovryb a. s. Rôzne Dňa

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2016

V roku 2016 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 11.02.2016 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Kontrola MsO SRZ Piešťany, podnet p. Lipka Plán práce KK SRZ na rok 2016 Stanovisko k naplneniu rozpočtu Rady SRZ za rok 2015 Stanovisko k plánu rozpočtu Rady SRZ na rok 2016 Hospodárenie výrobných stredísk Rady

Kontrola hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami v MO SRZ Trebišov

Dňa 16. augusta a 25. augusta 2016 bol podaný podnet na prešetrenie hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami v Slovenskom rybárskom zväze – Miestna organizácia Trebišov, nakoľko bolo podozrenie zo sprenevery vo výške cca 15 000 Eur za predaj povolení. Dňa 18.09.2016 bola v organizácii Kontrolnou komisiou SRZ vykoná kontrola za účelom prešetrenia hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami. Z kontroly vyplynul

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2015

V roku 2015 sa uskutočnili štyri riadne a jedno mimoriadne zasadnutie Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 13.02. 2015 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Vyhodnotenie inventarizácie majetku SRZ za rok 2014 Vyhodnotenie zarybnenia 2014 a návrh plánu zarybnenia 2015 Stanovisko k ročnej závierke za rok 2014 Stanovisko k rozpočtu na rok 2015 Rôzne Dňa 17.04.2015 na svojom

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2014

V roku 2014 sa uskutočnili dve zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Na prvom zasadnutí na sneme v Starom Smokovci dňa 29.11.2014 bol zvolený predseda KK SRZ Ing. Pavol Trokan a podpredseda KK SRZ František Jaššo. Z dôvodu, že predsedom Kontrolnej komisie sa stal zástupca Trnavského kraja, postúpil na uvoľnené miesto zástupcu Trnavského kraja Bc. Marek Ondrejovič. Druhé zasadnutie sa konalo

Top