Kategória: Ústredné orgány SRZ

Plán práce Kontrolnej komisie SRZ

Aktuality, Kontrolná komisia Rady SRZ,
V tejto sekcii si môžete prezrieť plán práce Kontrolnej Komisie Slovenského rybárskeho zväzu, ktorá bola zvolená na riadnom XII. Sneme SRZ dňa 25.11.2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline na funkčné obdobie 2019 – 2022.

Disciplinárne rozhodnutia Prezídia Rady SRZ

Prezídium SRZ,
Prezídium Rady SRZ je v zmysle Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ a odvolacím orgánom proti rozhodnutiam o trvalom vylúčení z členstva SRZ. V prípade porušenia Stanov SRZ alebo Disciplinárneho poriadku SRZ discipli...

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2019

Plán práce SRZ,
Programy zasadnutí PROGRAM PREDKLADATEĽ

Členovia Kontrolnej komisie SRZ

Členovia ústredných orgánov,
V dňoch 24 -25.11.2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu, na ktorom prebehli voľby členov Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ, prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na roky 2019-2022.  

Členovia Prezídia a Rady SRZ

Členovia ústredných orgánov, Prezídium SRZ,
V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táloch, v Hoteli Partizán, konal XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu. Členmi Prezídia Rady SRZ na nasledujúce volebné obdobie sa stali:

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2018

Aktuality, Plán práce SRZ,
Programy zasadnutí   PROGRAM PREDKLADA...

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2017

Aktuality, Kontrolná komisia Rady SRZ,
V roku 2017 sa uskutočnili tri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 24.03.2017 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly Stanovisko k plneniu rozpočtu 2016 Stanovisko k plánu rozpo...

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2016

Aktuality, Kontrolná komisia Rady SRZ,
V roku 2016 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Dňa 11.02.2016 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program: Kontrola MsO SRZ Piešťany, podnet p. Lipka Plán práce KK SRZ na rok 2016 Stanovisko k naplneniu rozp...

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2017

Aktuality, Plán práce SRZ,
Programy zasadnutí   PROGRAM PREDKLADA...

Rozhodnutie o neprípustnosti disciplinárneho konania a nezačatí disciplinárneho konania

Disciplinárna komisia Rady SRZ,
Dňa 12. augusta 2016 bol na Sekretariát Rady SRZ – Disciplinárna komisia pri Rade SRZ doručený podnet na začatie disciplinárneho konania vo veci podozrenia z disciplinárneho previnenia štatutárnych zástupcov MsO SRZ, ktorého sa mali dopustiť tým, že za členov prijímajú občanov SR, ktorí nesplnili...