Rada a prezídium - články

Disciplinárne rozhodnutia Prezídia Rady SRZ

Prezídium Rady SRZ je v zmysle Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ a odvolacím orgánom proti rozhodnutiam o trvalom vylúčení z členstva SRZ. V prípade porušenia Stanov SRZ alebo Disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárnym orgánom druhého stupňa ZO SRZ môže dotknutý člen podať dovolanie na Prezídium Rady

Mimoriadny vestník – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a o krokoch, ktoré sme k dnešnému dňu podnikli. V posledných niekoľkých mesiacoch sme intenzívne pracovali na novom návrhu zákona o rybárstve. Prvý návrh bol vypracovaný Legislatívnou komisiu SRZ v súčinnosti s Ing. Dobiašom, vedúcim oddelenia štátnej

Hlavné ekonomické zmeny za roky 2015 a 2016

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dovoľujeme si vás informovať o hlavných ekonomických zmenách za roky 2015 a 2016, ktoré prinieslo pôsobenie a fungovanie novej Rady SRZ na čele s tajomníkom SRZ, Ing. Ľubošom Javorom a prezidentom SRZ, RSDr. Rudolfom Borošom, od ich zvolenia na XI. Sneme Slovenského rybárskeho zväzu. Hlavné ekonomické zmeny za roky 2015 a 2016: Konsolidácia

Výstup z kontroly rybárskych poriadkov

Na základe kontroly rybárskych poriadkov, ktorú vykonalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, a ktorou boli zistené nedostatky v rybárskych poriadkoch základných organizácií, bola opätovne vykonaná kontrola Sekretariátom Rady SRZ. Zistené rozpory s právnymi predpismi uvedené v dokumente boli zrušené uznesením č. 70/2016.

Návrh novely zákona a vykonávacej vyhlášky

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2015 prijala uznesenie č. 15/2015, ktorým schválila zloženie dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ takto: stáli členovia: Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, Kopčo Štefan, Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JUDr. Borlok Igor tajomník komisie: Mgr.Waczlavová Zuzana. Legislatívna komisia Rady SRZ aj za účasti Ing. Dobiaša,

Top