Kategória: Odbor ichtyologický a ekológie revírov

Vplyv manipulácie vodnej hladiny rieky Orava na fyzikalno-chemické parametre vody

Aktuality, Z činnosti odboru,
V nadväznosti na prebiehajúce pracovné stretnutia ohľadom aktualizácie manipulačného poriadku VN Orava a VVN Tvrdošín sa uskutočnilo predom dohodnuté nasimulované vypúšťanie rôznych prietokov z VVN Tvrdošín v hodinových intervaloch. Dôvodom simulácie bolo zistenie a zhodnotenie vplyvu rôzneho vyp...

Ichtyologický prieskum rieky Rudavy s ohľadom na revitalizáciu jej koryta

Aktuality, Z činnosti odboru,
Rieka Rudava predstavuje významný hydrický biokoridor v oblasti Záhorskej nížiny. Je tokom III. rádu a priamym prítokom rieky Moravy. V priebehu roka 2022 bola na 2.2 km úseku rieky v k. ú. obce Veľké Leváre vykonaná revitalizácia jej koryta (odstránenie starej regulácie a prinavrátenie pôvodného...

Rieka Slaná

Aktuality, Z činnosti odboru,
Od polovice februára tohto roku je rieka Slaná sfarbená dočervena. Dôvodom sú banské vody, ktoré vytekajú zo železnorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná. Viac sa dočítate v priloženom dokumente.

Úhyn rýb v Malom Dunaji

Aktuality, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
V minulom týždni (18.5.2022) bol oblastnému ichtyológovi Slovenského rybárskeho zväzu nahlásený úhyn rýb v rieke Malý Dunaj. Postihnutý bol konkrétne Malý Dunaj č. 6 (1-0370-1-1), ktorý obhospodaruje mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava č.2 a do riešenia vzniknutej situácie...

Ponuka spolupráce – Odbor ichtyologický a ekológie rybárskych revírov

Z činnosti odboru,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Slovenský rybársky zväz Rada – Žilina, Odbor ichtyológie a ekológie rybárskych revírov disponuje špičkovým materiálno-technickým vybavením, odbornými personálnymi kapacitami a bohatými skúsenosťami v rámci služieb týkajúcich sa rybárstva, ichtyológie, ako ...

Hnilec č. 3

Aktuality, Z činnosti odboru,
Pod VN Palcmanská Maša sú tri pstruhové lovné revíry a najsp...

Odbor ichtyologický a ekológie rybárskych revírov – O nás

Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Odbor má na starosti ochranu a lov rýb v zmysle základnej definície rybárskeho práva. Na úseku ochrany zabezpečuje činnosť rybárskych hospodárov a rybárskej stráže v štruktúre SRZ. Organizuje pravidelné školenia pre nových záujemcov, organizuje aktívy rybárskych hospodárov ZO SRZ. Pripravuj...