Referát OŠČ - články

Školenie rozhodcov – pozvánka

Pozvánka na školenie rozhodcov Na základe plánu práce komisie rozhodcov Odboru športovej činnosti SRZ bude prebiehať školenie rozhodcov pre potreby súťaží SRZ v roku 2019 nasledovne:  10.03.2019 o 11.00 hod. (nedeľa), v zasadačke SRZ MsO Košice, Vodná 1  06.04.2019 o 10.00 hod. (sobota) v zasadačke SRZ MsO Trnava, Vajanského 23   V prípade potreby  Vám informácie o

IS SRZ OSČ

Register fyzických osôb SRZ OŠČ odbornosť Dokument na stiahnutie: Register fyzických osôb SRZ OŠČ odbornosť Register fyzických osôb SRZ OŠČ športovci Dokument na stiahnutie: Register fyzických osôb SRZ OŠČ športovci Register právnických osôb – družstvá ZO SRZ Dokument na stiahnutie: Register právnických osôb – družstvá ZO SRZ Vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ SR Dokument na stiahnutie: Vyúčtovanie

Výberové konanie – reprezentační tréneri OŠČ – SZŠR 2019-2020

Na základe plánu práce pre rok 2019 prezídium Odboru pre športovú činnosť SRZ vyhlasuje: v ý b e r o v é    k o n a n i e   na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá v disciplínach a kategóriách: LRU – plávaná: pre kategóriu SENIORI pre kategóriu JUNIORI (U 15, U 20, U 25) pre kategóriu ŽENY LRU – mucha: pre kategóriu SENIORI pre kategóriu

Pozvánka na zasadnutie rozhodcov OŠČ 2019

Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2019 Vás pozývame na výročné zasadnutie KOMISIE ROZHODCOV, spojeného so ŠKOLENÍM ROZHODCOV, ktoré sa uskutoční v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina dňa: 23. februára 2019 o 10:00 hod. Program: 1. Otvorenie Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2018 Vyhodnotenie práce

Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií 2019

Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2019 Vás pozývame na výročné zasadnutia sekcií, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho športovej činnosti Vašej ZO SRZ alebo písomne povereného delegáta Vašej ZO SRZ.   Zasadnutie sekcie PRÍVLAČ sa uskutoční v Penzióne Benátky v Piešťanoch 26.1.2019  sobota 09:00  PRÍVLAČ Zasadnutia sekcií plávaná, mucha, feeder

Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2019

Prihlášky družstiev do postupových súťaží SRZ v roku 2018 v zmysle Registračného poriadku Odboru pre športovú činnosť je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti v termíne do 30.11.2018 a to pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder, RT), pre každú súťaž (1. liga, 2. liga, divízia) a pre každé družstvo (napr. družstvo A, družstvo B) samostatne. Dovoľujeme si upozorniť vedúcich družstiev,

Top