Kategória: Referát OŠČ

IS SRZ OSČ

Referát OŠČ,
Register fyzických osôb SRZ OŠČ odbornosť Dokument na stiahnutie: Register fy...

Výberové konanie – reprezentační tréneri OŠČ – SZŠR 2019-2020

Aktuality, Referát OŠČ, Rozhodcovia,
Na základe plánu práce pre rok 2019 prezídium Odboru pre športovú činnosť SRZ vyhlasuje: v ý b e r o v é    k o n a n i e   na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá v disciplínach a k...

Pozvánka na zasadnutie rozhodcov OŠČ 2019

Aktuality, Referát OŠČ, Rozhodcovia,
Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2019 Vás pozývame na výročné zasadnutie KOMISIE ROZHODCOV, spojeného so ŠKOLENÍM ROZHODCOV, ktoré sa uskutoční v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina dňa: ...

Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií 2019

Aktuality, Referát OŠČ,
Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2019 Vás pozývame na výročné zasadnutia sekcií, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho športovej činnosti Vašej ZO SRZ alebo písomne povereného delegáta Vašej ZO SRZ.   Zasadnuti...

Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2019

Aktuality, Referát OŠČ,
Prihlášky družstiev do postupových súťaží SRZ v roku 2018 v zmysle Registračného poriadku Odboru pre športovú činnosť je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti v termíne do 30.11.2018 a to pre...

Termínový kalendár postupových pretekov 2018

Referát OŠČ,
 Termínový kalendár postupových pretekov 2018 • LRU – PLÁVANÁ • LRU – MUCHA • LRU – PRÍVLAČ • LRU – FEEDE...

Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií 2018

Referát OŠČ,
P O Z V Á N K A   N  A   V Ý R O Č N É    Z A S A D N U T I A    S E K C I Í   Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2018 Vás pozývame na výročné zasadnutia sekcií, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho špor...

Pozvánka výročné zasadnutie ROZHODCOV a školenie 2018

Referát OŠČ, Rozhodcovia,
POZVÁNKA Vážení športový rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2018 Vás pozývame na výročné zasadnutie KOMISIE ROZHODCOV, spojeného so ŠKOLENÍM ROZHODCOV, ktoré sa uskutoční v zasada...

Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ z účasti na medzinárodných podujatiach v roku 2017

Aktuality, Referát OŠČ,
Odbor športovej činnosti vyslovuje POĎAKOVANIE všetkým reprezentačným družstvám, ktoré sa zúčastnili v roku 2017 na medzinárodných podujatiach za vzornú reprezentáciu Slovenska a Slovenského rybárskeho zväzu a všetkým medailovým družstvám i jednotlivcom GRATULUJEME!