Kategória: Referát OŠČ

Vyhodnocujúca správa z 37. MS v LRU – mucha

Aktuality, LRU mucha, Referát OŠČ,
Slovenský rybársky zväz v dňoch 5.-11. septembra 2017 usporiadal 37. Majstrovstvá sveta v love rýb udicou na mušku. Možnosť usporiadať toto svetové podujatie neprišlo zo dňa na deň, ale je za ním  dlhoročná koncepčná a korektná prác odboru športovej činnosti a jeho sekcií. Naposledy sme boli host...

Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2018

Referát OŠČ,
Prihlášky družstiev do postupových súťaží SRZ v roku 2018 v zmysle Registračného poriadku Odboru pre športovú činnosť je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti v termíne do 30.11.2017 a to pre...

Termínový kalendár postupových pretekov 2017

Referát OŠČ,
 Termínový kalendár postupových pretekov 2017 • LRU – PLÁVANÁ • LRU – MUCHA...

Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií

Referát OŠČ,
P O Z V Á N K A   N  A   V Ý R O Č N É    Z A S A D N U T I A    S E K C I Í   Vážení športoví rybári,   v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2017 Vás pozývame na výročné zasadnutia sekcií, na ktoré Vás žiadame vyslať ve...

Výberové konanie – reprezentační tréneri Odboru ŠČ pre roky 2017-2018

Aktuality, Referát OŠČ,
Na základe plánu práce pre rok 2017 prezídium Odboru pre športovú činnosť SRZ vyhlasuje: v ý b e r o v é    k o n a n i e   na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá v disciplínach a...

Súhrn výsledkov z Majstrovstiev SR 2016

Referát OŠČ,
Vážení priaznivci športového rybolovu, prinášame vám výsledky z Majstrovstiev SR za rok 2016. Výsledky na stiahnutie:

Súhrn výsledkov domácich postupových súťaží 2016

Referát OŠČ,
Vážení priaznivci športového rybolovu, prinášame vám výsledky domácich postupových súťaží za rok 2016. Výsledky na stiahnutie:

Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ z účasti na medzinárodných podujatiach v roku 2016

Referát OŠČ,
Odbor športovej činnosti vyslovuje POĎAKOVANIE všetkým reprezentačným družstvám, ktoré sa zúčastnili v roku 2016 na medzinárodných podujatiach za vzornú reprezentáciu Slovenska a Slovenského rybárskeho zväzu a všetkým medailovým družstvám i jednotlivcom GRATULUJEME!

Prihlášky do súťaže pre rok 2017 a žiadosť o registráciu nových pretekárov

Referát OŠČ,
Prihlášky družstiev pre postupové súťaže SRZ v roku 2017 v zmysle Registračného poriadku Odboru pre športovú činnosť je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti v termíne do 30.11.2016 a to pre ...