Ichtyológovia SRZ - články

Súhrnná správa o využití výnimky na plašenie a odlov Kormorána veľkého

Súhrnná správa o využití výnimky na plašenie a odlov Kormorána veľkého

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz má aj v roku 2018 udelenú výnimku na plašenie a odstrel kormorána veľkého na rybárskych revíroch SRZ. Na vybraných chovných rybárskych revíroch je lov povolený celoročne a na lovných rybárskych revíroch vždy od 1. septembra do 31. marca. Výnimka TU: https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2015/09/Rozhodnutie-z-9.9.2015-4949.2015.rozkl_..pdf Jednou z podmienok udelenej výnimky je aj

Odlov vzoriek rýb na Zemplínskej šírave

Elektrickým agregátom, ale aj lovom na udicu boli pre Štátnu veterinársku a potravinovú správu v Michalovciach odlovené v druhej polovici mesiaca apríl vzorky rýb z prívodného a odpadového kanála vodnej nádrže Zemplínska šírava. Mali sa odloviť  po tri vzorky  rýb trojročných a starších rýb, najmä dravcov o minimálnej hmotnosti vzorky 1500 gramov z každej lokality.  Odlov rýb z prívodného kanála potvrdil neres niektorých kaprovitých

Pozitívne vzorky z kanálov

V roku 2015 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Michalovciach posudzovaných 17 vzoriek rýb z vodnej nádrže Zemplínska šírava z ktorých bolo 9 pozitívnych na nadlimitný obsah PCB. Od vtedy sa vzorky rýb na tomto rybárskom revíri v režime „chyť a pusť“ neodoberali. Odlov vzoriek rýb v spolupráci s MsO SRZ Michalovce a Radou

Odborný seminár „Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov“

Dňa 5. októbra 2017 sa v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnil odborný seminár zameraný na revitalizácie vodných tokov. Na seminári bola vysoká účasť až 150 poslucháčov a z tohto dôvodu sa muselo zmeniť aj miesto rokovania. Cieľom seminára bolo informovať odborníkov v oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody o aktuálnych trendoch v ekologickej správe vodných tokov najmä v súvislosti s našími záväzkami

Ichtyologický prieskum na pstruhovej Parnej

Dňa 15.11.2016 uskutočnili pracovníci Odboru tečúcich vôd SRZ – Rada Žilina v spolupráci s hlavným rybárskym hospodárom MsO SRZ Trnava ichtyologický prieskum v rybárskom revíri Parná č. 2. Ichtyologický prieskum bol vykonaný na základe podanej žiadosti MsO SRZ Trnava o prehodnotenie uznesenia členskej schôdze týkajúcej sa zmeny charakteru rybárskeho revíru zo pstruhového na kaprový. Prieskum sa realizoval na dvoch úsekoch

Odborné prezentácie z kurzu rybárskych hospodárov

V dňoch 3. až 5. novembra 2016 sa na pôde SOŠ Ivanka pri Dunaji konala prvá etapa kurzu pre budúcich rybárskych hospodárov. Jednotlivé prednášky boli sprevádzané rôznymi prezentáciami, ktoré Vám prinášame v tomto článku. Prezentácie sa týkali najmä morského rybolovu a akvakultúry, invázných a nepôvodných druhov rýb, či rybárskych revírov vo všeobecnosti a iné.

Kurz rybárskych hospodárov v Ivanke pri Dunaji

V dňoch 3. až 5. novembra 2016 sa na pôde SOŠ Ivanka pri Dunaji konala prvá etapa kurzu pre budúcich rybárskych hospodárov. Zúčastnilo sa ho 29 účastníkov prihlásených z celého Slovenska, ktorí so záujmom počas prednášok, ale aj počas prestávok konzultovali s prednášajúcimi problematiku týkajúcu sa rybárskeho obhospodarovania. O zaujímavú vsuvku do programu sa postaralo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Spriechodnenie VS Veľké Kozmálovce

Dňa 25.10.2016 sa ichtyológ pre západoslovenskú oblasť spolu so zástupcami z MsO SRZ Levice zúčastnili stavebného konania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci „VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron”. Koridor rybovodu je navrhnutý na ľavobrežnom toku Hron. Dĺžka rybovodu bude dosahovať 485 m. Rybovod bol navrhnutý podľa metodického usmernenia MŽP SR

Stretnutie kvôli Jazeru Košice

Na košickom magistráte sa 13. októbra 2016 konalo pracovné stretnutie pracovníkov magistrátu, mestskej časti Jazero, zástupcov spoločnosti zabezpečujúcej čistenie vody v Jazere Košice  a zástupcov MsO SRZ Košice a Rady SRZ Žilina kvôli spôsobu ďalšieho obhospodarovania kaprového rybárskeho revíru r.č. 4-0840-1-1 Jazero Košice, ktorý obhospodaruje MsO SRZ Košice. Obe strany sa zhodli na tom, že pre zlepšenie situácie

Tisa – Veľké Trakany – revitalizácia ramena

Po niekoľkých mesiacoch od veľkého stretnutia vodohospodárov so zainteresovanými organizáciami, úradmi a starostami obcí ku revitalizácii ramien a kanálov na Medzibodroži je tu ďalšia šanca na zavodnenie niekoľko rokov suchej časti mŕtveho ramena pri Veľkých a Malých Trakanoch, ktoré je súčasťou rieky Tisy a súčasťou toho istého revíru. Časť ramena od prívodného kanálu z Tisy

Top