Návšteva Českého rybárskeho zväzu 2017

Dňa 17.8.2017 sme navštívili oddelenie mládeže na sekretariáte Rady ČRS. Cieľom tohto stretnutia bolo inšpirovať sa dlhodobými úspechmi ČRS v oblasti práce s deťmi a mládežou a pokúsiť sa nájsť optimálnu cestu pri vzniku podobného oddelenia v SRZ. Už v úvode stretnutia zapôsobili štatistické údaje v súvislosti s vedením rybárskych krúžkov v ČRS. Vyše 244-tisíc členná organizácia registruje okolo 700 rybárskych krúžkov s certifikovanými vedúcimi. Všetky adresy a kontakty sú uverejnené na stránkach Rady ČRS. Pre porovnanie so štatistikou, ktorú uskutočňovala Rada Žilina v roku 2016 – v 119-tisíc člennej organizácii SRZ máme 52 evidovaných detských rybárskych krúžkov. Vo výročnej správe ČRS za rok 2016 sa dozvedáme o množstve aktivít uskutočnených odborom mládeže. Odkrýva nám pozadie priaznivého vývoja v tejto oblasti. Pozornosť upúta už spolupráca so zväzmi poľovníkov, včelárov, chovateľov a záhradkárov. Nových mladých rybárov môžu zaujať Anička a Peter – kreslené postavičky, ktoré deťom najnižších vekových kategórií sprostredkujú, ako sa stať mladým rybárom. Po ôsmich rokoch oddelenie mládeže vydáva Almanach Zlatej udice – celonárodnej súťaže pre deti, obsahujúci historickú dokumentáciu výsledkov a vývoja tejto súťaže od roku 1974. Prepracovaná koncepcia súťaže vychádzajúca z tradície sa neustále vyvíja a približuje deťom, a využíva modernú technológiu vzdelávania e-learning. Okrem Zlatej udice odbor organizuje Stretnutie rybárskej mládeže, Letný tábor rybárskej mládeže, Medzinárodné stretnutie rybárskej mládeže a finančne podporuje ďalšie aktivity pre deti a mládež na úrovni Územných zväzov.

Pri bližšom pohľade na jednotlivé činnosti odboru zistíme, že základom je prepracovaný systém riadenia, distribúcie informácii a finančnej podpory rybárskych krúžkov. Každý Územný zväz má svojho zástupcu, ktorý zabezpečuje sprostredkovanie informácií, podávanie projektov zo strany základných organizácií, náborovú činnosť do radov vedúcich krúžkov a organizuje pre nich školenia. Vedúci jednotlivých Územných zväzov tvoria spolu Odbor mládeže ČRS, ktorý koordinuje vedúca odboru – zamestnanec Rady. Zasadajú niekoľko krát ročne a riešia vzniknuté problémy, plánované podujatia a projekty, prostredníctvom ktorých čerpajú prostriedky na podporu práce s deťmi z prostriedkov ministerstva školstva. Odbor mládeže ČRS zozbiera všetky projekty od jednotlivých základných organizácií a ČRS ich podáva ministerstvu ako celok.

Čerpanie prostriedkov z týchto zdrojov je možné na základe titulu „neštátnej neziskovej organizácie“, ktorý ČRS získava iba na určité obdobie a po splnení množstva kritérií. Edukačné materiály – predovšetkým metodiky práce s deťmi, didaktické pomôcky, pracovné zošity a ďalšie, sú zasa financované zo zdrojov ministerstva pôdohospodárstva. Na spolufinancovaní projektov sa podieľajú základné organizácie spoločne s rodičmi a sponzormi.

Financovanie pravidelnej činnosti rybárskych krúžkov, organizačno-technické a materiálne zabezpečenie rybárskych krúžkov, sa v jednotlivých organizáciách líši. Niekde sa od rodičov detí vyberá pomerne vysoké školné, v niektorých organizáciách sa spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a dofinancovanie realizuje základná organizácia. I napriek výrazne priaznivejšej situácii oproti Slovensku pociťuje ČRS deficit v oblasti ohodnotenia samotných vedúcich krúžkov. Je nevyhnutné, aby došlo k navýšeniu členského príspevku účelovo orientované na podporu tejto oblasti. Zatiaľ sa vzhľadom na nízku atraktivitu tejto profesie venuje práci s deťmi prevažne staršia generácia rybárov v dôchodkovom veku. Vedenie odboru okrem spomínaných metodík a didaktických pomôcok vypracovalo edukačný program pre vedúcich rybárskych krúžkov, ktorý slúži jednak na skvalitnenie činnosti vedúcich krúžku, ale je aj podkladom pri realizácii školení spolufinancovaných prostriedkami z ministerstva školstva. Vypracovaný je aj kontrolný mechanizmus činnosti vedúcich krúžkov prostredníctvom tzv. previerky.

Mohli by sme pokračovať ďalším výpočtom aktivít, ktoré počas roka odbor realizuje, ale poďme sa pozrieť na to, ako by sa mohlo SRZ inšpirovať od ČRS. Na Slovensku je práca s deťmi do veľkej miery dobrovoľníckou iniciatívou niekoľkých málo jednotlivcov. Niektorým základným organizáciám záleží na silnej podpore práce s deťmi a okrem financovania podujatí venujú pozornosť dofinancovaniu osobných nákladov. Niektoré organizácie naopak aj napriek dobrej finančnej kondícii, redukujú prácu s deťmi iba na organizovanie niekoľkých súťaží pre deti a toto považujú za dostatočné. Ideálnym stavom je ak systematickú výchovu mladého rybára považuje za dôležitú celá rybárska komunita základnej organizácie a podpora smeruje nielen zo strany obchodníkov s rybárskymi potrebami a výboru základnej organizácie, ale keď ju sponzorsky podporujú jednotliví členovia a ďalšie vzdelávacie inštitúcie. Toto však v momentálnej situácii nie je možné realizovať celoplošne.

Poďme ale od základov našej organizácie. SRZ má v súčasnosti 122 základných organizácií, pričom každá z nich zabezpečuje určitú starostlivosť o revíry okolitých miest a obcí. V každom meste či obci by mohol byť vedúci rybárskeho krúžku (alebo viacerí), ktorý by zabezpečoval jeho pravidelnú činnosť. Títo vedúci by mali mať prirodzene svojho zástupcu vo výbore základnej organizácie, aby bola umožnená jednoduchá koordinácia medzi vedúcimi krúžkov a základnou organizáciou pri financovaní a organizovaní jednotlivých činností (ideálna situácia je ak tento zástupca vedúcich poverený prácou s deťmi má aj vlastný krúžok). V tomto momente máme hypotetických 122 zástupcov v jednotlivých výboroch zabezpečujúcich servis pre približne 400 rybárskych krúžkov. Aby bolo možné niečo takéto vytvoriť, je potrebné ustanoviť niekoľko koordinátorov na úrovni kraja (podľa potreby). Robiť nábory do radov vedúcich rybárskych krúžkov, zabezpečiť ich vzdelávanie, kontrolovať dofinancovanie nákladov (alebo ak už budeme mať hotovú celú sieť takéhoto vzdelávania, aj tvorbu projektov na čerpanie prostriedkov pre jednotlivé krúžky), sú činnosti, ktoré nie je možné uskutočňovať centralizovane. Títo koordinátori budú omnoho lepšie poznať špecifiká svojho kraja, budú môcť lepšie sledovať prácu v jednotlivých krúžkov a účinnejšie smerovať finančné prostriedky určené na podporu práce s deťmi. Až v tomto okamihu bude možné plnohodnotne realizovať a zdokonaľovať výchovu a vzdelávanie prostredníctvom spomínaného programu.

Vytvoriť takúto sieť spolupracovníkov odboru práce s deťmi a mládežou bude trvať určité obdobie a bude stáť nemalé finančné prostriedky. Organizácia by však mala nielen na celozväzovej úrovni, ale aj na úrovni základných organizácii prijať túto zodpovednosť, pretože výchova novej generácie rybárov je jedným z hlavných poslaní SRZ. To, čo dnes uskutočníme v tejto oblasti, bude priamo vplývať na to, s akými ľuďmi sa pri vode budeme stretávať a akí ľudia budú SRZ o niekoľko rokov tvoriť.