História práce s deťmi a mládežou v MO SRZ Spišská Stará Ves

Výchovou mládeže sa naša MO SRZ Spišská Stará Ves venovala prostredníctvom svojho člena p. Šímu, ktorý ako riaditeľ JSŠ zorganizoval v roku 1963 pri tejto škole pioniersky krúžok s počtom 12 pionierov. V prvom roku sa venovali teoretickej výučbe základov športového rybárstva, chovu, ochrane a rybničného hospodárstva. Následne bola práce zameraná na praktický výcvik. Členovia krúžku boli pridelený jednotlivým členom rybárskeho spolku, kde im starší členovia odovzdávali cenné skúsenosti.

V roku 1977 krúžok prebral p. Jozef Žabinský spolu s Františkom Kovalčíkom , ktorí výchove mladej generácie rybárov venovali veľkú pozornosť. Krúžok pracoval v spolupráci s Domom pionierov a mládeže v Spišskej Starej Vsi. Stretnutie krúžku je pravidelné dva krát do mesiaca po štyri hodiny. Mladý rybári sa v krúžku venujú spoznávaniu rybárskych predpisov, spoznávaniu prírody, vodných živočíchov a to pomocou sledovania dokumentárnych filmov alebo priamo v prírode. V zimných mesiacoch využívajú pre nácvik rybolovnej techniky telocvičňu základnej školy. Organizácií pomáhajú aj brigádnickými hodinami na zveľaďovaní okolia rybárskeho domu. V rámci krúžku organizujú v čase jarných prázdnin súťaž o najlepšieho člena krúžku v testoch z rybárskych predpisov a rybolovnej techniky a v čase letných prázdnin o najlepšieho rybára v krúžku v love rýb udicou na rieke Dunajec.

V rokoch 1988 bol o rybársky krúžok taký veľký záujem, že by bolo možné vytvoriť aj 2-3 skupiny, ale z kapacitných dôvodov to nebolo možné. V roku 1988 organizácia eviduje 24 mladých rybárov. Práca v krúžku sa riadi podľa vopred stanoveného plánu. Členovia krúžku sú každoročne po absolvovaní teoretickej časti prípravy podrobení záverečným skúškam za účasti hospodára.

Záujem žiakov o rybárstvo bol naďalej veľký, a tak v roku 1998 pod vedením Daniela Kozuba existoval krúžok aj vo Veľkom Lipníku. V Spišskej Starej Vsi vedie krúžok jeho brat Ján Kozub ml. oba krúžky navštevovalo dovedna 45 žiakov. Chod krúžku pravidelne kontrolovali členovia výboru.  V Spišskej Starej Vsi krúžok funguje aj naďalej, ale od roku 2000 už pod vedením Patrika Homzu. Krúžok vo Veľkom Lipníku v roku 2001 zanikol a tak krúžok funguje len v Spišskej Starej Vsi. Po Patrikovi Homzovi v roku 2003 preberá vednie krúžku Mgr. Marek Kuruc, ten vydržal pri vedení krúžku tiež len tri roky, v roku 2006 krúžok fungoval pod vedením p. Márie Fuchsovej. Od roku 2015 vednie krúžok mladých rybárov Ing. Anton Kanda.

Detské rybárske preteky na VN NOKLE

V roku 2018 sa naši mladí rybári z našej organizácie v zložení Tomáš Kozub, Matej Džima, Peter Kuľanda a Matúš František Mačutek zúčastnili celoslovenskej detskej súťaže Zlatý blyskáč, ktorá sa konala v Ružomberku. Súťažilo sa v 5 disciplínach, v ktorých dosiahli vynikajúce výsledky. V muškarení vyhral Matej Džima, na druhom mieste skončil Tomáš Kozub a tretie miesto obsadil Matúš František Mačutek, celkovo ako druťžstvo skončili na prvom mieste. V disciplíne prívlač obsadil tretie miesto Peter Kuľanda a ako družstvo obsadili druhé miesto. V love rýb na plavanú vyhral Tomáš Kozub a na druhom mieste skončil Matúš František Mačutek, ako družstvo skončili na prvom mieste. Na feeder obsadil tretie miesto Tomáš Kozub a družstvo sa umiestnilo na prvom mieste. Posledná disciplína bola rybolovná technika, kde podobne ako v muškarení obsadili prvé tri miesta naši chlapci, prvé miesto patrilo Matejovi Džimovi, druhé Petrovi Kuľandovi a tretie Tomášovi Kozubovi a ako družstvo obsadili taktiež prvé miesto. V sumárnom vyhodnotení ako družstvo skončili na prvom mieste a ako jednotlivci si podelili prvé tri miesta, kedy na prvý bol Tomáš Kozub, druhý Matúš František Mačutek a tretí Matej Džima.


Partneri