Práca s deťmi a mládežou v školskom roku 2018/2019

Krúžky mladých rybárov pri MO SRZ Púchov začali svoju činnosť v septembri 2018. Krúžky pracovali v Púchove, v Beluši, v Led. Rovniach, v D. Lieskove, v Lysej pod Makytou a D. Kočkovciach. Deti pod vedením poverených vedúcich pracovali podľa schváleného harmonogramu a plánu práce. Práca bola rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Pri priaznivom počasí chodili k vode na besedy, na lov rýb a tak si overovali nadobudnuté vedomosti. V mesiacoch, apríl 2019 sa uskutočnili vedomostné skúšky formou testov. 8.05. 2019 sa uskutočnili spoločné preteky v love rýb udicou na revíry 3-4161 Odhánky.
Počasie deťom prialo. Pretekov sa zúčastnilo 98 mladých rybárov. Najlepší z nich boli odmenení vecnými cenami. Týmto sa chcem poďakovať výboru MO a sponzorom za vecné ceny pre deti. Každý účastník obdŕžal balíček sladkostí. Po skončení vedúci svojich krúžkov odovzdali deťom povolenie na rybolov, ktoré ich oprávňovali loviť ryby.
Celkovo v krúžkoch pri MO SRZ Púchov úspešne ukončilo 106 detí.
Touto cestou sa chcem poďakovať vedúcim krúžkov za prácu s deťmi, tiež výboru MO SRZ v Púchove za vytvorené podmienky na prácu, finančnú a odbornú pomoc a firme RYPOMIX za materiálnu podporu rybárskych krúžkov.
Veríme, že spolupráca bude aj v budúcom období dobrá a že sa nám podarí vychovať veľa dobrých nástupcov športového rybárstva.


Partneri