Výnimka na plašenie a odlov kormorána veľkého od roku 2009 – zhrnutie

Od roku 2009 prebiehalo na lovných rybárskych revírov Slovenského rybárskeho zväzu plašenie a priamy odlov kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo). Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo vždy v januári nasledujúceho roku.

Počet sčítaných jedincov kormorána veľkého (ks)

Najväčšia početnosť kormoránov veľkých na území SR bola v tomto období zaznamenaná v roku 2015. Oproti roku 2014 početnosť vzrástla o cca 1000 ks.

Počet odlovených jedincov kormorána veľkého (ks)

Od septembra roku 2015 bola povolená nová výnimka na priamy odlov a plašenie kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) s platnosťou na 5 rokov. Základné organizácie SRZ bolo potrebné informovať o praktickom výkone odlovu a nastaviť systém na sumarizáciu hlásení. Preto sa do konca roka podarilo odloviť iba 129 ks kormorána. Od 1.1.2016 do 31.3.2016 bolo zaznamenaných 514 ks odlovených kormoránov. Toto číslo nie je koncové za rok 2016, keďže podľa podmienok aktuálne platnej výnimky sa počty odlovených kormoránov evidujú za celý kalendárny rok.

V roku 2016 bol počas zimného sčítania vtáctva evidovaný výskyt 7 034 ks kormorána veľkého.