Záznam z konferencie v Plzni (23.-24.2.2012) „Kormorán veľký a jeho vliv na ichtyofaunu v rybářských revírech“

Záznam z konferencie v Plzni
„Kormorán veľký a jeho vliv na ichtyofaunu v rybářských revírech“

V dňoch 23. a 24. februára 2012 sa v Plzni uskutočnila konferencia s názvom „Kormorán veľký a jeho vliv na ichtyofaunu v rybářských revírech“, ktorú zorganizoval Český rybársky zväz-Rada (ďalej ČRS), so sídlom v Prahe. Prednáškové bloky prebiehali v kongresovej sále hotela Primavera v okrajovej časti mesta Plzeň. Pozvanie na konferenciu prijali aj také osobnosti ako europoslanec RNDr. Pavel POC (prevzal záštitu nad celou konferenciou), poslanci snemovne parlamentu ČR, zástupcovia Ministerstva životného prostredia ČR ako aj Ministerstva zemědělství (pôdohospodárstva) v ČR. Medzi účastníkmi nechýbali ani pracovníci Krajských úradov, ktorí povoľujú výnimky na odstrel kormorána veľkého v ČR ako aj pracovníci ochrany prírody a krajiny (Agentúra ochrany prírody a krajiny, CHKO). Dominantné zastúpenie však mali jednoznačne pracovníci a funkcionári z ČRS najmä z Územných zväzov ČRS a taktiež produkční rybári z Českej republiky organizovaní v „Rybářském sdružení ČR“. Medzi účastníkmi nechýbali ani zástupcovia vedeckých inštitúcií zaoberajúcimi sa ichtyológiou najmä výskumné ústavy a Česká akadémia vied. Za Slovenský rybársky zväz sa na podujatí zúčastnili Ing. Michaela Strihová a Richard Štencl z Odboru tečúcich vôd a Ing. Tibor Krajč z odboru výroby. Slovenské zastúpenie doplnil Ing. Jaroslav Šubjak zo Strednej odbornej školy v Ivánke pri Dunaji, ktorý pripravuje žiakov, ktorí majú záujem o prácu v rybárstve na Slovensku. Zo zahraničných hostí sa na konferencii zúčastnil prof. Dr. Werner Steffens z Nemecka a Dr. Bernhard Laggerbauer z Bavorska. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 130 poslucháčov.

Obsah konferencie

Konferenciu otvoril Ing. Pavel VRÁNA z hospodárskeho odboru pri Rade ČRS, ktorý privítal a predstavil účastníkov. Následne bolo odprezentované zaujímavé video z jedného nocoviska kormoránov v blízkosti mesta Plzeň na rieke Berounka. Pre záujemcov sa toto video nachádza (od 40.sekundy) na nasledovnom odkaze:


So svojimi príspevkami vystúpili na konferencii viacerí účastníci. Nižšie sú stručne zosumarizované len niektoré z nich.

Úvodný príspevok konferencie predniesol JUDr. Alexander ŠÍMA – predseda ČRS, ktorý predstavil problém nosnej témy konferencie a najnovšie informácie o aktivitách ČRS v tejto oblasti.

Následne vystúpil RNDr. Pavel POC, ktorý prebral záštitu nad konferenciou a vysvetlil aktuálnu situáciu v európskom parlamente k tejto téme. Zvýraznil potrebu aktívneho prístupu a vynútenia tlaku na riešenie tohto problému. Povedal, že členské štáty sú členmi EÚ, a tak EÚ musí riešiť naše problémy, problémy rybárov, a je nesprávne ak sa problém s kormoránom končí vždy pri výhovorkách na už existujúce dokumenty ako napr. Smernica o vtákoch a iné. Poznamenal, že v prípade ak hrozí katastrofa (a môže vyhynúť určitý druhov rýb) členský štát môže ísť aj nad rámec prijatých európskych smerníc. V závere prisľúbil aj v ďalšom období pomoc pri riešení tohto problému a spomenul, že najbližšie sa v europarlamente pripravuje smernica na limitovanie nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov, ktorou by bolo možné sa pokúsiť problematiku kormorána v EÚ taktiež čiastočne riešiť.

Profesor Werner STEFFENS okrem svojej prednášky predniesol aj príspevok Dr. Kohla, ktorý sa z účasti ospravedlnil. /Obidvaja títo páni sa zúčastnili konferencie o kormoránovi, ktoré organizoval Slovenský rybársky zväz v roku 2004 v Žiline/. Ich príspevky boli zamerané na vývoj početnosti kormorána veľkého v európe a podrobnejšie v Nemecku. V závere naznačili riešenie problému znižovaní početnosti tohto predátora už na hniezdiskách v severných častiach Európy.

Za bavorských rybárov vystúpil so zaujímavou prednáškou Dr. Bernhard LAGGERBAUER, ktorý uviedol vplyv kormorána na početnosť lipňa tymiánového (Thymallus thymallus) v bavorských riekach. Bavorskí rybári riešia projekt zaoberajúci sa poklesom početnosti lipňa v ich riekach a snažia sa tento hrozivý stav vyriešiť. Príspevok naznačil významný vplyv tlaku kormorána na pokles početnosti lipňa v sledovaných riekach.

Za Slovenský rybársky zväz predniesol príspevok s názvom „Kormorán veľký na Slovensku“ ichtyológ SRZ-Rada Žilina Richard ŠTENCL. Vo svojom príspevku informoval o početnosti kormorána na našom území v posledných 10tich rokoch ako aj informáciu o realizovaní v súčasnosti platnej výnimky na plašenie a odstrel kormorána. Táto výnimka umožňuje lov kormorána v presne stanovenom termíne (október-marec) až do roku 2014.

Azda jediný, kto mal na daný problém iný názor a verejne ho na konferencii odprezentoval bol Ing. Jan ŠÍMA, pracovník Ministerstva životného prostredia ČR, ktorý informoval prítomných z aktivitami ministerstva. Toto pripravuje metodiku pre plošné a rýchlejšie udeľovanie výnimiek na odstrel kormorána v Čechách.

Zaujímavú prednášku mal pracovník Českomoravskej mysliveckej jednoty Ing. Jaroslav KOSTEČKA, ktorý opísal motiváciu poľovníkov na realizovanie udelenej výnimky v ČR. Dal do pozornosti zúčastneným, že jedno z riešení je zvýšiť zástrelné na jedného kormorána na 500 Kč, čo pri aktuálnom počte 10 000ks kormorána predstavuje čiastku 5 mil. Kč, čo v porovnaní s každoročne spôsobenými škodami týmto predátorom je zanedbateľná čiastka. Uviedol, že aj toto je jedna z možností ako tento problém čiastočne vyriešiť. Vzniesol výhrady voči pripravovanej metodike na vydávanie výnimiek na odstrel kormorána, ktorý predniesol jeho predrečník Ing. Šíma z Ministerstva životného prostredia ČR. Povedal, že obmedzenia pri povoľovaní lovu v pripravovanej metodike neumožnia problém s kormoránom vyriešiť.

O kvantifikovaní škôd referoval RNDr. Martin ČECH, Ph.D., ktorý už veľa rokov sleduje štruktúru zloženia potravy kormorána veľkého z vyvrátenej potravy, prípadne z obsahu žalúdkov zastrelených kormoránov. Jeho príspevky sú v odbornej verejnosti všeobecne známe avšak za spomenutie stojí, že podľa jeho zistení priemerná spotreba kormorána určená zo konzumovaných rýb, príp. vyvrhnutých rýb na nocoviskách predstavuje 397g rýb/ks/deň.

So záverečným príspevkom vystúpil doc. RNDr. Zdeněk ADÁMEK, CSc., ktorý vo svojej prednáške informoval o výške nepriamych škôd na rybách spôsobovaných vplyvom kormorána veľkého na rybníkoch. Pri odškodňovaní produkčných rybárov sa berú do úvahy iba priame škody (0,4-0,6kg rýb /ks/deň) avšak nepriame škody dosahujú taktiež významnú časť (poranenia, stresy, neprijímanie potravy, ľahšia korisť pre iné predátory a i.), avšak tieto škody sa chovateľom rýb doposiaľ nepriznávajú.

Hlavný organizátor za ČRS Ing. Pavel VRÁNA ukončil vo večerných hodinách prednáškovú časť, poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť a pozval všetkých na exkurziu na nocovisko kormoránov na rieke Berounke v blízkosti Plzne, ktorá sa uskutočnila na druhý deň dopoludnia.

Záverom mi dovoľte zablahoželať vedeniu Českého rybárskeho svazu Rade so sídlom v Prahe za výborne zorganizovanú odbornú konferenciu so stále aktuálnou témou a zároveň poďakovať, že pozvali na toto podujatie aj zástupcov Slovenského rybárskeho zväzu. Chcel by som uviesť, že účasť na konferencii bola bezplatná. Každý účastník si hradil iba ubytovanie a cestu. ČRS sa podarilo väčšiu časť nákladov prefinancovať z Európskeho rybárskeho fondu, určenú na vzdelávanie rybárov.

Závery konferencie si môže záujemca nájsť na stránkach ČRS na nasledovnej adrese:
http://www.rybsvaz.cz/?page=aktuality&lang=cz&fromIDS=&je_aktuality=ano