Vznik Slovenského rybárskeho zväzu

Po 1. svetovej vojne existovalo na Slovensku 29 rybárskych spolkov. Mimoriadne úsilie o vytvorenie spoločného rybárského zväzu vyvíjal v tomto období E. Erdelský v spolupráci s Ľ. Fialom, predsedom rybárskeho spolku v Turčianskom Sv. Martine. Výsledkom ich snaženia bolo ustanovujúce valné zhromaždenie rybárskych spolkov na Slovensku, zvolané bratislavským rybárskym spolkom na 21. novembra 1926 do Bratislavy. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 14 rybárskych spolkov: Bratislava, Dolný Kubín, Turčiansky Sv. Martin, Liptovský Sv. Ján, Piešťany, Prievidza, Nitra, Nové Zámky, Holíč, Trenčín, Veľký Kýr, Žarnovica, Žilina a Užhorod, ako aj „Únie rybářských spolkov v Prahe“ a „Moravského zväzu“ z Brna. Na základe výsledkov rokovania valné zhromaždenie slávnostne vyhlásilo vytvorenie spoločnej rybárskej organizácie na území Slovenska s názvom „Zväz rybárskych spolkov a družstiev na Slovensku a Podkarpatskej Rusi“, so sídlom v Bratislave. V roku 1928 bolo vo zväze už 43 rybárskych spolkov. V roku 1946 bol založený „Jednotný rybársky zväz“ so sídlom v Žiline. V roku 1952 bol vydaný rybársky zákon, ktorým bol zoštátnený výkon rybárskeho práva vo všetkých vodách a rybárske revíry boli odovzdané rybárskym organizáciám do bezplatného užívania. Na I. ustanovujúcom zjazde SRZ v roku 1969 bol Jednotný rybársky zväz premenovaný na Slovenský rybársky zväz. V roku 1988 mal SRZ 106 miestnych organizácií a v roku 2020 máme 122 organizačných zložiek. V roku 2002 bol prijatý nový zákon č. 39/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vyhláška MŽP SR č. 185/2006 Z. z,. ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve. Platil do 31.12.2018 kedy bol nahradený Zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z.