Open Rivers Programme

Obnova ohrozených európskych riek

Slovenský rybársky zväz sa v roku 2022 úspešne zapojil do výzvy v rámci programu Open Rivers, ktorý sa zameriava na poskytovanie grantov pre projekty v oblasti odstraňovania menších migračných bariér a obnovy pozdĺžnej kontinuity vodných tokov a biodiverzity.
Získaný grant sa zameriava na projekt týkajúci sa odstránenia migračnej bariéry na Starohorskom potoku (povodie rieky Hron). Predmetná bariéra bola ku odstráneniu vytipovaná spolu s ďalším nižšie položeným stupňom na tomto toku v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Komplikácie súvisiace s rôznymi majetkovo-právnymi vzťahmi však nakoniec znemožnili realizáciu odstránenia oboch vodných stavieb. Výsledkom projektu tak bude spriechodnenie bariéry nachádzajúcej sa na riečnom kilometri 6.960, v katastri obce Staré Hory. V súčasnosti sú už vydané všetky potrebné rozhodnutia a povolenia na vykonanie terénnych prác, ktoré sú naplánované na august/september roku 2023. Samotné odstránenie bariéry bude zahrňovať aj obnovu prirodzeného riečneho dna v celej šírke toku, a to vo forme celokorytového sklzu s priečnymi líniami kameňov. Týmto spôsobom budú simulované prirodzené podmienky koryta toku zabezpečujúce bezproblémovú migráciu živočíchov ako aj transport sedimentov.

Výsledok tejto aktivity prispeje najmä ku odstráneniu prerušenia pozdĺžnej kontinuity a plynulému spriechodneniu niekoľkých kilometrov potoka. Umožní tak voľnú migráciu rýb ako aj iných vodných živočíchov v dotknutej oblasti spolu s voľným transportom sedimentov do nižšie položených častí toku.
O prebiehajúcich prácach teréne ako aj o výsledku celej akcie Vás budeme bližšie informovať na našej web stránke.

Koncom leta tohto roku sme Vás informovali o plánovanom odstránení menšej migračnej bariéry na Starohorskom potoku (povodie rieky Hron), ktorá bola predmetom získaného grantu v rámci Open Rivers Programme (https://openrivers.eu/), vo výške necelých 15 000,- eur. Táto bariéra je najvyššie položenou nepriechodnou bariérou na Starohorskom potoku v katastri obce Staré Hory a jej spriechodnením sa vytvoria podmienky pre opätovnú migráciu vodných živočíchov do cenných vyššie položených biotopov.
K samotnej realizácii spriechodnenia bolo pristúpené dňa 9. novembra 2023 po zhruba mesiaci prípravných prác. Pri čiastočnom odbúraní stupňa bolo zistené, že výškový rozdiel hladín pod a nad bariérou bol menší než sa pôvodne predpokladalo. Z tohto dôvodu nebolo potrebné spriechodnenie realizovať celokorytovým sklzom o plánovanej dĺžke 20 m. Hrubá vrstva štrkovo-piesčitých sedimentov nad bariérou bola presunutá do okrajových častí potoka, kde vytvorí príbrežné plytčiny vhodné na neres rýb. V spriechodnenom úseku sa vytvoril miskovitý priečny profil bez akýchkoľvek skokov dna, zabezpečujúci dostatočne hlboké a súčasne spomalené migračné prúdnice pre ryby a iné akvatické organizmy. Po dvoch kontrolných dňoch ekologického dozoru výstavby a posúdení súladu stavby s legislatívnymi požiadavkami (Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z. z.) bolo odporučené stavbu skolaudovať a uviesť tak do trvalej prevádzky.

Slovenský rybársky zväz a Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. touto cestou vyjadrujú poďakovanie za podporu a súčinnosť viacerých dotknutých strán, a to najmä Štátnej ochrane prírody SR, Správe NP Veľká Fatra, Správe NP Nízke Tatry, Okresnému úradu v Banskej Bystrici a obci Staré Hory, bez spolupráce ktorých by realizácia opatrenia nebola možná.
Slovenský rybársky zväz verí, že projekt odstránenia bariéry na Starohorskom potoku bude vzorom spolupráce a odrazovým mostíkom pre realizáciu podobných opatrení aj v iných lokalitách na Slovensku a zároveň aj príkladom využitia externých finančných prostriedkov pre plnenie záväzkov Slovenskej republiky v rámci našej vodnej politiky.

Mgr. Peter Križek, PhD.
Odbor ichtyológie a ekológie rybárskych revírov
SRZ – Rada Žilina