Open Rivers Programme

Obnova ohrozených európskych riek

Slovenský rybársky zväz sa v roku 2022 úspešne zapojil do výzvy v rámci programu Open Rivers, ktorý sa zameriava na poskytovanie grantov pre projekty v oblasti odstraňovania menších migračných bariér a obnovy pozdĺžnej kontinuity vodných tokov a biodiverzity.
Získaný grant sa zameriava na projekt týkajúci sa odstránenia migračnej bariéry na Starohorskom potoku (povodie rieky Hron). Predmetná bariéra bola ku odstráneniu vytipovaná spolu s ďalším nižšie položeným stupňom na tomto toku v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Komplikácie súvisiace s rôznymi majetkovo-právnymi vzťahmi však nakoniec znemožnili realizáciu odstránenia oboch vodných stavieb. Výsledkom projektu tak bude spriechodnenie bariéry nachádzajúcej sa na riečnom kilometri 6.960, v katastri obce Staré Hory. V súčasnosti sú už vydané všetky potrebné rozhodnutia a povolenia na vykonanie terénnych prác, ktoré sú naplánované na august/september roku 2023. Samotné odstránenie bariéry bude zahrňovať aj obnovu prirodzeného riečneho dna v celej šírke toku, a to vo forme celokorytového sklzu s priečnymi líniami kameňov. Týmto spôsobom budú simulované prirodzené podmienky koryta toku zabezpečujúce bezproblémovú migráciu živočíchov ako aj transport sedimentov.

Výsledok tejto aktivity prispeje najmä ku odstráneniu prerušenia pozdĺžnej kontinuity a plynulému spriechodneniu niekoľkých kilometrov potoka. Umožní tak voľnú migráciu rýb ako aj iných vodných živočíchov v dotknutej oblasti spolu s voľným transportom sedimentov do nižšie položených častí toku.
O prebiehajúcich prácach teréne ako aj o výsledku celej akcie Vás budeme bližšie informovať na našej web stránke.