Aktuálne o súdnych sporoch – náhrada škody vo výške 30 884,50 Sk a 5 514,50 Sk mesačne titulom úrazovej renty

Dňa 24. mája 2006 bola žalobkyňou Eleonórou V. podaná žaloba o zaplatenie sumy 30 884,50 Sk ako náhrady škody, sumy 5 514,50 Sk mesačne titulom úrazovej renty a zaplatenie sumy 1 000 Sk titulom náhrady škody, ktorá vznikla na bicykli Júliusa V. v dôsledku dopravnej nehody spôsobenej zamestnancom Slovenského rybárskeho zväzu počas výkonu pracovnej činnosti.

Dňa 19. apríla 2018 bol vydaný Okresným súdom Žilina rozsudok, ktorým bola žaloba v časti zastavená a v časti zamietnutá. Zároveň uložil Slovenskému rybárskemu zväzu povinnosť zaplatiť sumu vo výške 33,19 Eur titulom náhrady škody, ktorá vznikla na bicykli.

V rámci odôvodnenia súd konštatoval, že žalobkyňa nemá nárok na vyplatenie náhrady škody a na vyplácanie pozostalostnej úrazovej renty, nakoľko pre vyčíslenie pozostalostnej úrazovej renty je potrebné vyčísliť úrazovú rentu. Z dôvodu, že poškodený bol ku dňu smrti poberateľom dôchodku, výška úrazovej renty bola 0 Sk.

V tejto veci si Slovenský rybársky zväz uplatní regresný nárok na sumu 33,19 Eur voči zamestnancovi, ktorú dopravnú nehodu zapríčinil.

O ďalšom priebehu súdneho sporu, v prípade podania odvolania zo strany žalobkyne, Vás budeme priebežne informovať.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU