Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 14S/2/2016

Dňa 07. marca 2017 sa konalo súdne pojednávanie v právnej veci žalobcu Milan R. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp. zn. DP-2/14 a postupu orgánov SRZ.

Súd vo veci rozhodol zamietnutím žaloby a priznaním náhrady trov konania žalovanému v celom rozsahu.

Samotné rozhodnutie bude zverejnené na webovej stránke po jeho doručení na Sekretariát Rady SRZ.

O ďalšom priebehu súdneho konania, v prípade podania odvolania zo strany žalobcu, Vás budeme informovať.