Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 14S/4/2012

Dňa 11. mája 2012 bola podaná žaloba o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012.

Žaloba bola dňa 16. mája 2012 doplnená o návrh na pozastavenie výkonu rozhodnutí Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ.

Okresný súd Košice I. vydal dňa 14. júna 2012 uznesenie o postúpení veci Krajskému súdu Košice ako vecne a miestne príslušnému. Krajský súd Košice s postúpením nesúhlasil a podal stanovisko na Najvyšší súd SR, ktorý sa stotožnil s nesúhlasom Krajského súdu Košice.

V tejto veci bolo vydané uznesenie Okresného súdu Košice I. o nepripustení vstupu Rady SRZ do konania zo dňa 27.08.2012, uznesenie Okresného súdu Košice I. zo dňa 05.10.2012 o zamietnutí návrhu na pozastavenie výkonu rozhodnutí a uznesenie Okresného súdu Košice I. o nepripustení ďalších osôb do konania zo dňa 13.02.2013.

Dňa 03. apríla 2014 sa uskutočnilo súdne pojednávanie, na ktorom bol vynesený rozsudok, ktorým bola žaloba zamietnutá a v časti o určenie neplatnosti uznesenia č. 12/2012 zastavená. Žalobca sa proti rozsudku dňa 14. mája 2014 odvolal.

Dňa 10. mája 2017 bol na Sekretariát Slovenského rybárskeho zväzu doručený rozsudok Krajského súdu Košice, ktorý potvrdil rozsudok v zamietavom výroku a zrušil rozsudok vo výroku o zastavení konania o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a o trovách konania a vec v rozsahu zrušenia vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

Krajský súd Košice zrušil rozsudok vo výroku o zastavení konania o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012 z dôvodu, že súd sa dostatočne nezaoberal námietkami, argumentmi a dôkazovými návrhmi strán, a zároveň, že neodôvodnil na základe akých úvah dospel k záveru, že sa uznesenie netýkalo žiadneho zo základných práv a slobôd členov, má len odporúčací charakter a je vylúčené zo súdneho preskúmania.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU