Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 18C/231/2014, 13C/88/2006 a 27Cpr/7/2013

Dňa 24. februára 2017 sa konalo súdnej pojednávanie v právnej veci žalobcu Peter T. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz,o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrh na pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí.

Súd rozhodol o odročení pojednávania na 24. marca 2017 z dôvodu potreby vypočutia svedkov.


Dňa 28. februára 2017 sa konalo súdne pojednávanie v právnej veci žalobkyne Eleonóra V. proti žalovaným: 1/Dušan Ondruš a 2/ Slovenský rybársky zväz, o náhradu škody vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 13C/88/2006.

Na základe vyjadrení sporových strán, súd rozhodol o odročení pojednávania z dôvodu potreby vypočutia ďalších osôb a znalca.


Dňa 1. marca 2017 sa konalo súdne pojednávanie v právnej veci žalobcu Ing. Peter B., PhD. proti žalovanému Slovenský rybársky zväz, o určenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, o náhradu nemajetkovej ujmy a neplatnosť skončenia pracovného pomeru vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 27Cpr/7/2013.

Súdne pojednávanie bolo odročené na 21. júna 2017 z dôvodu potreby súdu si podrobne naštudovať obsiahly spisový materiál, prípadne vykonať ďalšie dokazovanie, a ak žiadne dokazovanie nebude, vydať aj rozhodnutie vo veci samej.


O ďalšom priebehu jednotlivých súdnych konaní Vás budeme informovať.