Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 25S/2/2015

Dňa 15.11.2016 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 43/2015 zo dňa 11.09.2015 a návrh na pozastavenie vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia.

Vo veci bolo dňa 23.08.2016 vydané uznesenie o zamietnutí návrhu na odklad vykonateľnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 43/2015, a to z dôvodu, že návrh bol podaný oneskorene, z dôvodu, že žalobcovia sa domáhajú preskúmania rozhodnutia, ktoré sa týka tretej osoby a nie samotných žalobcov, a zároveň, že odpadol dôvod pre podanie žaloby.

Z dôvodu vydaného uznesenia, žalobca podal návrh na späťvzatie žaloby, a zároveň sa ospravedlnil z neúčasti na súdnom pojednávaní dňa 15.11.2016, ktoré sa konalo o 12:40 hod. Oznámenie bolo zaslané elektronicky na podateľňu súdu dňa 15.11.2016 o 11:44 hod.

Súd vo veci rozhodol o odročení súdneho konania a to až do doby, kým oznámenie nebude doručené riadnou cestou. Zároveň rozhodol, že súdne konanie bude zastavené.

Samotné rozhodnutie bude na našej webovej stránke zverejnené potom, ako bude SRZ doručené.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU