Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 30S/50/2016

Dňa 05. októbra 2016 bola podaná Mgr. Ing. Pavlom M. žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe.

Dňa 08. novembra 2016 vydal Krajský súd Žilina uznesenie o priznaní odkladného účinku správnej žalobe s odôvodnením, že napadnutým rozhodnutím a jeho okamžitým výkonom hrozí žalobcovi ujma spočívajúca v nerealizovaní výkonu rybárskeho práva až na dobu troch rokov a v príčinnej súvislosti aj znemožnenie výkonu funkcie tajomníka, ktorá tiež dočasným vylúčením automaticky zanikla, a tým nemožnosť účasti žalobcu na volených funkciách zväzu.

Po vyjadrení SRZ k predmetnému uzneseniu vydal Krajský súd Žilina dňa 27. februára 2017 nové uznesenie o zrušení uznesenia o priznaní odkladného účinku správnej žalobe.

Dňa 28. novembra 2017 bol na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručený rozsudok Krajského súdu Žilina zo dňa 24. októbra 2017, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-5/16 a rozhodnutie Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina č.k. DK 2/16-7 a vec vrátená na ďalšie konanie.

V odôvodnení rozsudku sa uvádza, že SRZ je orgánom záujmovej samosprávy a jeho rozhodnutie o disciplinárnom opatrení – vylúčení z členstva v združení bolo rozhodnutím orgánu záujmovej samosprávy, ktoré sa bezprostredne dotklo ústavou garantovaného práva žalobcu slobodne sa združovať, a teda podľa vyjadrenia súdu je SRZ správnym orgánom.

Nakoľko s predmetným rozsudok SRZ nesúhlasí, v ustanovenej lehote bude proti rozsudku podaná kasačná sťažnosť.


O ďalšom priebehu súdneho konania vás budeme priebežne informovať.