Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 30S/50/2016

Dňa 23.11.2016 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené uznesenie o priznaní odkladného účinku správnej žalobe.

Správna žaloba vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe bola podaná osobne dňa 05.10.2016.

Dňa 04.11.2016 bolo podané zo strany SRZ stanovisko k predmetnej žalobe.

Aj napriek tejto skutočnosti, krajský súd už 08.11.2016 vydal uznesenie o priznaní odkladného účinku správnej žalobe s odôvodnením, že napadnutým rozhodnutím a jeho okamžitým výkonom hrozí žalobcovi ujma spočívajúca v nerealizovaní výkonu rybárskeho práva až na dobu troch rokov a v príčinnej súvislosti aj znemožnenie výkonu funkcie tajomníka, ktorá tiež dočasným vylúčením automaticky zanikla, a tým nemožnosť účasti žalobcu na volených funkciách zväzu.

K prijatému uzneseniu bolo zo strany SRZ zasielané vyjadrenie.