Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 31S/48/2016

Správna žaloba vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady Slovenského rybárskeho zväzu, sp.zn. OP-4/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe bola žalobcom podaná osobne dňa 05.10.2016.

Krajský súd v Žiline doručil žalobu aj s výzvou na vyjadrenie sa na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu dňa 02.01.2017.

V ustanovenej lehote bolo na Krajský súd v Žiline zaslané zo strany Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina stanovisko aj so spisovým materiálom.

O ďalšom priebehu súdneho konania Vás budeme informovať.

Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU