Aktuálne o súdnych sporoch – Vylúčenie konania v časti o zaplatenie náhrady mzdy na samostatné konanie

Dňa 28. novembra 2013 bola bývalým zamestnancom SRZ Ing. Petrom B., PhD. podaná žaloba, v ktorej žiadal, aby súd určil porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, rozhodol o náhrade nemajetkovej ujmy, ako aj o neplatnom skončení pracovného pomeru.

Dňa 16. apríla 2018 súd rozhodol, že okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 20. novembra 2013 je neplatné a určenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, zaplatenie nemajetkovej ujmy vo výške 24 000 Eur a vyplatenie trinásteho platu za rok 2013 bolo zo strany súdu zamietnuté.

Dňa 19. apríla 2018 súd vylúčil konanie v časti, aby žalovaný bol povinný zaplatiť žalobcovi náhradu mzdy odo dňa 29. novembra 2013 do právoplatného skončenia konania, na samostatné konanie, ktoré je vedené pod novou sp.zn. 41C/38/2018.

Voči rozsudku zo dňa 16. apríla 2018 vedeného pod sp.zn. 27Cpr/7/2013 bolo podané odvolanie, a z tohto dôvodu bolo vo veci zaplatenia náhrady mzdy dňa 05. júna 2018 vydané uznesenie Okresného súdu Žilina o prerušení konania až do právoplatného skončenia konania vedeného pod sp.zn. 27Cpr/7/2013.


O ďalšom priebehu súdneho sporu Vás budeme priebežne informovať.

Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU