Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 2S/1/2015

Dňa 7.11.2016 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia č. 113/2014 SRZ – Rada Žilina zo dňa 13.12.2014, ktorej žalobcom je Miloš. O.

Vo veci bolo vydané rozhodnutie o zrušení predmetného uznesenia č. 113/2014 SRZ – Rada Žilina a jeho vrátení na ďalšie konanie, a to z dôvodu procesných vád. Súd sa vôbec nezaoberal hmotnoprávnou stránkou vydaného uznesenia, a teda neskúmal, či Rada SRZ bola alebo nebola oprávnená na vydanie takéhoto uznesenia.

Súd dospel k záveru, že Slovenský rybársky zväz je v tejto veci orgánom verejnej správy, a preto je povinný postupovať nielen podľa vnútorných predpisov SRZ, ale aj podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Procesnú vadu, ktorú súd namietal, bola skutočnosť, že uznesenie nebolo žalobcovi doručované hneď poštou, ale bol o uznesení upovedomený prostredníctvom webovej stránky.

Samotné rozhodnutie bude na našej webovej stránke zverejnené potom, ako bude SRZ doručené.

O ďalšom priebehu súdneho sporu Vás budeme priebežne informovať.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU