Čilistovský kanál II. Lagúna – Bojujeme ďalej (návrh na obnovu konania)

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 dňa 22. decembra 2016 bolo vydané rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru SRZ, jeho vyradení, zmene a pridelení Čilistovského kanálu II. Lagúna spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. na účely podnikania v osobitnom režime.

Proti uvedenému rozhodnutiu bol podaný rozklad, avšak ten bol rozhodnutím ministra MŽP SR č. 3370/2017-9.2 zo dňa 12. mája 2017 zamietnutý a rozhodnutie o odobratí Čilistovského kanálu II. Lagúna bolo potvrdené.

Nakoľko sme mali za to, že minister a ním ustanovená osobitná komisia sa dostatočne nezaoberali našimi pripomienkami, najmä neboli brané do úvahy rozdielne stanoviská SVP, š.p. a VV, š.p. vo veci určenia či sa jedná o vodný tok, požiadali sme o vypracovanie znaleckého posudku, ktorý potvrdil, že v prípade Čilistovského kanálu II. Lagúna sa jedná o vodný tok.

Dňa 30. októbra 2017 bol podaný na MŽP SR návrh na obnovu konania a to z nasledovných dôvodov:

  • vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania podľa § 62 ods. 1 písm. a) správneho poriadku,
  • rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak podľa § 62 ods. 1 písm. b) správneho poriadku,
  • rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé podľa § 62 ods. 1 písm. e) správneho poriadku a
  • na preskúmaní rozhodnutia je všeobecný záujem podľa § 62 ods. 2 správneho poriadku.

Odôvodnenie návrhu na obnovu konania sme opreli najmä o vypracovaný znalecký posudok, prebiehajúce správne konanie v zmysle § 43 ods. 7 vodného zákona a rozhodnutie ministra, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru OR Dolnostredské, v ktorom sa uvádza, že v odôvodnení rozhodnutia musí byť zdôvodnenie postupu podľa § 34 zákona o rybárstve, inak dochádza k porušeniu § 47 ods. 3 správneho poriadku, a zároveň vyhodnotenie uzatvorených nájomných zmlúv.

Tieto skutočnosti však neboli uvedené v rozhodnutí vo veci Čilistovského kanálu II. Lagúna, a preto máme za to, že došlo k porušeniu § 3 ods. 5 správneho poriadku, v zmysle ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.


O ďalšom priebehu vás budeme priebežne informovať.