Čilistovský kanál II. Lagúna – minister zamietol rozklad, SRZ prišlo o revír

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

dňa 30. marca 2017 sme vás prostredníctvom článku „Zostane Čilistovský kanál II. Lagúna rybárskym revírom SRZ?“ informovali o správnom konaní vo veci žiadosti o pridelenie Čilistovského kanálu II. Lagúna na účely podnikania v osobitnom režime spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o., v rámci ktorého boli zo strany SRZ podané námietky a pripomienky, ktoré odôvodňujú nesplnenie podmienok v zmysle § 34 zákona o rybárstve.

Aj napriek týmto pripomienkam a námietkam bolo dňa 22.12.2016 vydané rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru SRZ, jeho vyradení, zmene a pridelení Čilistovského kanálu II. Lagúna spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. na účely podnikania v osobitnom režime.

Proti rozhodnutiu MŽP SR bol podaný rozklad v zákonom ustanovenej lehote.

Dňa 17.05.2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Rozhodnutie ministra MŽP SR č. 3370/2017-9.2 zo dňa 12. mája 2017, ktorým bol zamietnutý rozklad SRZ a potvrdené rozhodnutie MŽP SR o odobratí rybárskeho revíru a jeho pridelení na účely podnikania v osobitnom režime.

SRZ má za to, že minister a ním ustanovená osobitná komisia sa dostatočne nezaoberali pripomienkami SRZ, o čom svedčí aj samotné odôvodnenie rozhodnutia.

Zo strany MŽP SR najmä neboli brané do úvahy rozdielne stanoviská SVP, š.p. a VV, š.p. vo veci určenia či sa jedná o vodný tok a neboli dostatočne naštudované spisové materiály, nakoľko sa v odôvodnení rozhodnutia uvádza, že Krajský súd Bratislava a Najvyšší súd SR potvrdili, že sa jedná o vodný tok, pričom v súdnom konaní sa riešila len otázka účastníctva SRZ v konaní.