Čilistovský kanál II. Lagúna – Odobratie revíru v rozpore so zákonom? A čo na to správne orgány?

Dňa 22. decembra 2016 bolo vydané rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru SRZ, o jeho vyradení, o zmene a pridelení Čilistovského kanálu II. Lagúna spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. na účely podnikania v osobitnom režime.

Zápis podnikateľskej činnosti „poskytovanie služieb v rybárstve“ do ORSR bol vykonaný len 21. decembra 2016, teda deň pred vydaním rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu bol podaný rozklad, avšak ten bol rozhodnutím ministra MŽP SR č. 3370/2017-9.2 zo dňa 12. mája 2017 zamietnutý a rozhodnutie o odobratí Čilistovského kanálu II. Lagúna bolo potvrdené.

Nakoľko sme mali za to, že správny orgán sa dostatočne nezaoberal našimi pripomienkami, najmä neboli brané do úvahy rozdielne stanoviská SVP, š.p. a VV, š.p. vo veci určenia či sa jedná o vodný tok, požiadali sme o vypracovanie znaleckého posudku, ktorý potvrdil, že v prípade Čilistovského kanálu II. Lagúna sa jedná o vodný tok a dali sme návrh na obnovu konania, ktorý sme opreli o vypracovaný znalecký posudok, prebiehajúce správne konanie na Okresnom úrade Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie a skutočnosť, že podnikanie v osobitnom režime nemožno uskutočňovať na vodnom toku, nakoľko tie sú vo vlastníctve SR a výkon rybárskeho práva vo verejnom záujme má pridelený SRZ.

Návrh na obnovu konania bol podávaný v októbri 2017. Do dnešného dňa neprišlo žiadne vyjadrenie.

V rámci správneho konania o určenie, či sa jedná o vodný tok, bolo presne o rok neskôr, 22. decembra 2017 doručené na SRZ rozhodnutie o zastavení konania, pričom Okresný úrad Bratislava v odôvodnení len konštatoval, že vo veci bolo už vydané rozhodnutie č. ZPS 2012/277-GGL zo dňa 07.03.2012 na základe stanoviska Vodohospodárskej výstavby, š.p. zo dňa 16.03.2012 a stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Bratislava zo dňa 09.03.2012 a nevysporiadal sa s našimi pripomienkami.

Nakoľko bolo rozhodnutie doručené len dva dni pred vianočnými sviatkami, odvolanie bolo podané po lehote so žiadosťou o odpustenie zmeškania lehoty z dôvodu vyššieho počtu dní pracovného pokoja (celkovo 9 – 23.12., 24.12., 25.12., 26.12., 30.12., 31.12., 01.01., 06.01. a 07.01.) a s tým súvisiacej dovolenky.

Dňa 29. januára 2018 bolo na Sekretariát doručené oznámenie zo dňa 22. januára 2018, že naše odvolanie bolo postúpené na nadriadený orgán ako podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania s odôvodnením, že žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania nie je možné vyhovieť, nakoľko lehota je ustanovená zákonom a správny orgán ju nemôže predĺžiť ani skrátiť.

Následne dňa 09. apríla 2018 bolo na Sekretariát doručené Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP2-2018/032870-GGL ešte zo dňa 20. februára 2018, ktorým bola zamietnutá žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty s odôvodnením, že čerpanie dovolenky nie je závažným dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty.

Následne, dňa 02. mája 2018 na Sekretariát opätovne doručené oznámenie zo dňa 25. apríla, že naše odvolanie bolo postúpené na nadriadený orgán ako podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania s odôvodnením, že žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania nie je možné vyhovieť, nakoľko lehota je ustanovená zákonom a správny orgán ju nemôže predĺžiť ani skrátiť.

Správny orgán rozhodol o zamietnutí odvolania až mesiac potom ako „odvolanie“ postúpil na nariadený orgán, pričom odvolanie zamietol z iného dôvodu ako sme žiadali, a to o čerpanie dovolenky.

O skutočnosti, či sa v prípade Čilistovského kanála II. Lagúna jedná o vodný tok, a či okresný úrad postupoval správne, bude rozhodovať MŽP SR, a teda ten istý orgán, ktorý rozhodol o odobratí revíru, a ktorý už v rámci svojho konania nebral do úvahy pripomienky SRZ.


Dôvody, na základe ktorých máme za to, že odobratie revíru bolo v rozpore so zákonom:

  • Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Bratislava zo dňa 23.02.2012, v ktorom sa uvádza, že sa jedná o vodný tok – vydané až po rozhodnutí Krajského úradu životného prostredia v Bratislave zo dňa 16.03.2012, že nejde o vodný tok
  • Stanovisko Vodohospodárskej výstavby, š.p. zo dňa 28.08.2012, v ktorom sa uvádza, že sa jedná o vodný tok, pričom pôvodné stanovisko je potrebné považovať za bezpredmetné – vydané až po rozhodnutí Krajského úradu životného prostredia v Bratislave zo dňa 16.03.2012, že nejde o vodný tok
  • zápis podnikateľskej činnosti „poskytovanie služieb v rybárstve“ až 21. decembra 2016, a teda nedostatočná odbornosť na poskytovanie služieb v rybárstve
  • nájomná zmluva
  • znalecký posudok, ktorý potvrdil, že v prípade Čilistovského kanálu II. Lagúna sa jedná o vodný tok
  • nájomná zmluva na predmetnú vodnú plochu uzatvorená na iný účel a nie na podnikanie v osobitnom režime
  • Čilistovský kanál II. sa z pravej strany nachádza v tesnej blízkosti vodného diela Gabčíkovo a po jeho ľavej strane sa nachádza priesakový kanál, do ktorého neskôr zaúsťuje a posudzovaná časť Čilistovského kanála II. sa takmer v plnom rozsahu prekrýva s bývalým ramenom Dunaja
  • predmetný objekt je súčasťou stavebných objektov VD Gabčíkovo a na Čilistovskom kanáli je situovaná vodná stavba za účelom regulácie hladinového režimu v lagúne

O ďalšom priebehu vás budeme priebežne informovať.