Čilistovský kanál II. Lagúna – začatie konania vo veci vydania rozhodnutia v pochybnostiach, či ide o vodný tok

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 22. decembra 2016 bolo vydané rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru SRZ, jeho vyradení, zmene a pridelení Čilistovského kanálu II. Lagúna spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. na účely podnikania v osobitnom režime.

Dňa 27. októbra 2017 sme podali na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na vydanie rozhodnutia o vodnej ploche Čilistovský kanál II. Lagúna na pozemkoch parc. č. KN-C 3351/8 v k.ú. Šamorín a parc. č. KN-C 320/2 v k.ú. Čilistov, že sa jedná o vodný tok, na základe znaleckého posudku č. 5/2017.

Dňa 30. októbra 2017 sme zároveň podali návrh na Ministerstvo životného prostredia SR na na obnovu konania vo veci rozhodnutia č. 8649/2016-4.1 a 3370/2017-9.2 (2/2017 – rozkl.) o odobratí rybárskeho revíru – Čilistovský kanál II. a jeho pridelení na účely podnikania v osobitnom režime.

Dňa 21. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia v pochybnostiach a žiadosť o stanovisko, ktorá bola zaslaná na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Vodohospodársku výstavbu, š.p.

O ďalšom priebehu vás budeme priebežne informovať.