Komentár k § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.

KOMENTÁR MŽP SR – MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA

 

1. Aký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého (každý druh zvlášť) si môže rybár privlastniť, ak si v rovnaký deň neprivlastnil žiadnu inú rybu?

Pokiaľ vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) ustanovila, že k úlovkom rýb uvedeným v prvej časti § 14 ods. 2 písm. a) je možné privlastniť si taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého, aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg, vyjadroval sa tým úmysel nestanoviť pre menovanú skupinu 4 druhov rýb „prísnejšiu“ kvótu vyjadrenú v počte jedného, resp. dvoch úlovkov na deň. Stanovená kvóta uvedená v § 14 ods. 2 písm. a) kombinuje ukazovateľ spočívajúci v počte ulovených rýb s hmotnostným ukazovateľom.

Ak by sme ustanovenie vykladali izolovane spôsobom, ktorý sa zakladá výlučne na gramatickej interpretácií, teda že vyššie uvedené štyri druhy rýb je možné loviť iba doplnkovo – t. j. iba vtedy, ak si loviaci predtým privlastní aspoň minimálnu kvótu pre konkrétny druh ryby stanovenú vo vete pred bodkočiarkou – strácala by právna úprava akúkoľvek logiku, spôsobujúc neopodstatnenú reguláciu. Správny výklad § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky, ktorý zohľadňuje jeho predmet a účel, by teda mal byť taký, že kategóriu rýb uvedenú za bodkočiarkou možno loviť aj samostatne, pričom tieto ryby si možno privlastniť v počte maximálne štyri kusy a zároveň množstvo takto privlastnených rýb nesmie presiahnuť stanovený hmotnostný limit 5 kg (osobitné pravidlá pre aplikovanie hmotnostného limitu na úlovky ustanovuje § 14 ods. 5 a 6 vyhlášky). Ak si loviaci v daný deň privlastní povolený počet úlovkov z kategórie rýb uvedených pred bodkočiarkou, povolené množstvo (počet a hmotnosť) privlastnených rýb uvedených za bodkočiarkou sa o takýto úlovok poníži.

 

2. Je možné kombinovať privlastnenie si „ušľachtilých“ druhov rýb medzi sebou? Napríklad kapor + šťuka, kapor + zubáč… atď?

Kombinácia druhov rýb, ktoré sa v § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky uvádzajú v časti vety pred bodkočiarkou, možná je, aj keď sa tak z použitej slovnej formulácie explicitne nejaví. Kombinovať privlastnenie jednotlivých druhov z uvedenej skupiny rýb sa však musí riadiť princípom maximálneho početného úlovku pre jedného loviaceho na jeden deň tak, ako je stanovený v prvej a druhej časti vety § 14 ods. 2 písm. a). Ak si teda loviaci privlastní napr. jeden kus jesetera sibírskeho alebo iný druh ryby, pre ktorý sa určuje početný limit najviac na jeden kus na deň, v daný deň môže svoj úlovok rozšíriť o maximálne tri kusy (výhradne) z kategórie rýb uvedených za bodkočiarkou, nie však v takom množstve, ktoré presahuje hmotnostný limit 5 kg. Ak si loviaci v daný deň privlastní napr. jeden kus úhora európskeho, má možnosť privlastniť si ešte jeden kus úlovku z kategórie druhov, u ktorých sa pre jeden deň stanovuje početný limit najviac dva kusy (teda napr. kapor rybničný alebo šťuka severná), resp. tieto úlovky ešte doplniť aj o niektoré druhy uvedené v časti vety za bodkočiarkou pri dodržaní ustanovených početných a hmotnostných limitov. Treba dodať, že takýto výklad zohľadňuje záujem štátu na zachovaní zostatku regulovaných druhov rýb pre daný rybársky revír, pričom však nevytvára neopodstatnené faktické prekážky pre výkon rybárskej činnosti.

 

3. Je možné po privlastnení si napríklad dvoch kaprov pokračovať v love a privlastniť si napríklad ďalšie dva kusy pstruhy dúhového? Alebo ulovením povoleného počtu ušľachtilých rýb končí lov?

Kvóty stanovené v § 14 ods. 2 písm. a) sa v zmysle úvodnej vety ustanovenia určujú na jeden deň lovu, bez ohľadu na počet rybárskych revírov, v ktorých loviaci v daný deň uskutočňuje lov rýb. Ak si teda loviaci privlastní v daný deň – ako spomínate – dva kusy kapra rybničného (môže ísť aj o iný druh ryby, pre ktorý sa v § 14 ods. 2 písm. a) vo vete pred bodkočiarkou určuje početná kvóta, a to v povolenom množstve úlovkov), v love môže pokračovať a privlastniť si ďalšie ryby z kategórie druhov uvedených za bodkočiarkou daného ustanovenia, pri dodržaní celkového početného a hmotnostného limitu pre daný deň. Pre úplnosť uvádzame, že hmotnostná kvóta 5 kg stanovená pre úlovky podľa § 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky na jeden deň lovu sa uplatňuje pre všetky „ostatné“ druhy rýb, teda také druhy rýb, pre ktoré vyhláška neustanovuje prísnejšiu právnu úpravu v § 14 ods. 2 písm. a).


V nadväznosti na vyššie uvedené uvádzame aj niekoľko príkladných kombinácií jednotlivých druhov rýb v maximálnom počte 4 ks, ktoré si loviaci v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom môže počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, ponechať a po privlastnení ktorých sa denný lov končí, t. j. loviaci po privlastnení si povoleného počtu rýb nemôže v love pokračovať ani spôsobom „chyť a pusť“:

– 1 ks jesetera malého a 3 ks pstruha dúhového

– 1 ks jesetera sibírskeho, 1 ks pstruha dúhového, 1 ks sivoňa potočného a 1 ks podustvy severnej

– 1 ks nosáľa sťahovavého, 2 ks podustvy severnej a 1 ks sumca veľkého

– 1 ks kapra rybničného, 1 ks zubáča veľkoústeho a 2 ks pstruha dúhového

– 2 ks šťuky severnej a 2 ks nosáľa sťahovavého – 2 ks pstruha potočného a 2 ks pstruha dúhového

– 1 ks pstruha potočného, 1 ks lipňa tymiánového, 1 ks sivoňa potočného a 1 ks podustvy severnej.


Zakázané kombinácie privlastnenia si jednotlivých druhov rýb (príklady):

– 1 ks jesetera malého, 1 ks úhora európskeho a 2 ks pstruha potočného

– 1 ks kapra rybničného, 1 ks šťuky severnej, 1 ks zubáča veľkoústeho a 1 ks nosáľa sťahovavého

– 2 ks kapra rybničného a 1ks jesetera sibírskeho

– 1 ks sumca veľkého a 1 ks kapra rybničného

– 2 ks mreny severnej, 1 ks úhora európskeho

– 2 ks pstruha potočného a 2 ks lipňa tymiánového

-1 ks pstruha potočného, 1ks lipňa tymiánového, 1ks pstruha jazerného a 1 ks pstruha dúhového.


Denný lov musí loviaci ukončiť aj prípade, že si neprivlastnil maximálny počet 4 kusov rýb alebo jeho úlovok nepresiahol 5 kg, ale prvou, druhou alebo treťou privlastnenou rybou dosiahol maximálny počet stanovených druhov rýb určený užívateľom, ktoré si je možné privlastniť na jedno povolenie (§ 14 ods. 7). Maximálny počet 4 kusov rýb si nie je možné privlastniť, ak prvou, druhou alebo treťou privlastnenou rybou úlovok presiahne 5 kg a v takom prípade privlastnením si takejto ryby denný lov končí, pričom nezáleží na tom, v akom poradí sú jednotlivé druhy rýb privlastňované. V prípade, že prvá privlastnená ryba presahuje hmotnosť 5 kg, obmedzuje sa denný úlovok len na tento jeden kus (§ 14 ods. 6); ak druhou, treťou alebo až štvrtou privlastnenou rybou dôjde k presiahnutiu celkového úlovku (max. 5 kg) o akúkoľvek hmotnosť, loviaci si môže okrem predchádzajúcich privlastnených rýb privlastniť aj tento kus ryby (§ 14 ods. 5).


 Komentár k privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a)

 Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a)

 Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb