„Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“ – podanie protestu prokurátora

Dňa 17.03.2016 bolo Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina doručené územné rozhodnutie č. SOcÚ/LJ-2015/0522/0121-4 o umiestnený stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský Dvor“ na pozemku parc. č.: k.ú. Liptovský Ján: E KN 3777/1 (C KN 3000/3), KN E 302/1, KN E 302/514 (KN C 3409/1) vo veci návrhu navrhovateľa Liptovské Dvory, s.r.o. Jánska dolina č. 438, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36 419 753.

V ustanovenej lehote sme proti rozhodnutiu o umiestnení stavby podali odvolanie.

Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky zamietol naše odvolanie s odôvodnením, že nie sme účastníkom konania.

Vo veci bol organizačno-právnym referentom dňa 25.10.2016 podaný podnet na preskúmanie rozhodnutia na prokuratúru.

Dňa 05.12.2016 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie, že proti opatreniu Okresného úradu Žilina bol podaný protest prokurátora.

O ďalšom priebehu správneho konania Vás budeme informovať.