„Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“ – Protest prokurátora

Slovenský rybársky zväz sa zúčastnil územného konania o umiestnení stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský Dvor“ na pozemku parc. č.: k.ú. Liptovský Ján: E KN 3777/1 (C KN 3000/3), KN E 302/1, KN E 302/514 (KN C 3409/1) na základe návrhu navrhovateľa Liptovské Dvory, s.r.o. Jánska dolina č. 438, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36 419 753.

 

Dňa 17.03.2016 bolo Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina doručené územné rozhodnutie č. SOcÚ/LJ-2015/0522/0121-4 o umiestnený stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský Dvor“.

V ustanovenej lehote podal Slovenský rybársky zväz proti rozhodnutiu o umiestnení stavby odvolanie.

Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky zamietol naše odvolanie s odôvodnením, že nie sme účastníkom konania.

Vo veci bol organizačno-právnym referentom dňa 25.10.2016 podaný podnet na preskúmanie rozhodnutia na prokuratúru.

Dňa 05.12.2016 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie, že proti opatreniu Okresného úradu Žilina bol podaný protest prokurátora.

Protest prokurátora proti opatreniu Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 30.11.2016 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený dňa 20.12.2016.

O ďalšom priebehu správneho konania Vás budeme informovať.