MOŽNOSŤ ZAVEDENIA HORNEJ MIERY RÝB – ÁNO, ČI NIE?

Blížia sa nám termíny členských schôdzí a mestských konferencií a mnohí rybári a funkcionári vo výboroch sa pýtajú, či je možné si schváliť hornú mieru rýb a iné obmedzenia výkonu rybárskeho práva.

Žiaden predpis túto problematiku priamo neupravuje, ale keď sa na vec pozrieme zo širšieho uhla pohľadu, sme schopní sa na vec racionálne pozrieť a postupovať tak, ako si to vyžadujú predpisy.

Je pochopiteľné, že základné organizácie SRZ sa naozaj snažia ochraňovať, zveľaďovať a zachovávať genofond rýb a rybárstvo ako také.

Rada SRZ ako ústredný orgán SRZ sa snaží podporovať všetky ZO SRZ v ich rozhodnutiach a napomáhať k naplneniu tohto cieľa. Táto podpora však nie je možná, ak sú obmedzenia v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Slovenský rybársky zväz je občianske združenie, ktoré vzniklo v zmysle zákona o združovaní občanov, ale činnosť tohto združenia je viazaná najmä na zákon o rybárstve.

Zákon o rybárstve a jeho vykonávací predpis platí pre všetkých, nerozdielne.

Rybárske právo patrí štátu a výkon tohto práva bol pridelený Slovenskému rybárskemu zväzu. To znamená, že sa musíme riadiť zákonom o rybárstve. Nie sme totiž podnikateľmi, že by sme mali súkromné vodné plochy, na ktorých by sme si mohli upraviť vlastné podmienky lovu rýb.

V zmysle Ústavy SR každý môže konať čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo čo zákon neukladá.

Každá ZO SRZ si teda môže ustanoviť hornú mieru, ale nemôže nikoho nútiť, aby túto hornú mieru dodržiaval, pretože hornú mieru neukladá zákon.

Preto je aj snaha usmerňovať všetky ZO SRZ a jej členov, aby horné miery a iné obmedzenia mali len odporúčací charakter. Nemožno totižto ľudí sankcionovať za to, že by hornú mieru nedodržiavali, pretože každý rybár je pri výkone rybárskeho práva viazaný v prvom rade zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom.

V zmysle § 1 ods. 1 Stanov SRZ zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve.

V zmysle § 3 ods. 3 Stanov SRZ zväz v súlade so zákonom o rybárstve a vyhl., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rybárstve, zabezpečuje na vodných plochách rybárskych revírov riadny chov, zušľachťovanie, ochranu a lov rýb a iných vodných živočíchov a vytvára tým podmienky na umožnenie výkonu rybárskeho práva občanom združeným vo zväze.

V zmysle § 21 ods. 2 písm. r) Stanov SRZ Rada SRZ vydáva v súlade so stanovami zväzu vnútrozväzové smernice, opatrenia, pokyny a informácie pre základné organizačné zložky, ak to vyžaduje organizačno-riadiaca, kontrolná, plánovacia, ekonomická činnosť zväzu ako celku alebo všeobecne záväzné právne predpisy.

V zmysle § 28 ods. 1 Stanov SRZ rybárstvo ústredne riadi, podľa zákona o rybárstve príslušný ústredný orgán štátnej správy.

Je teda zrejmé, že Slovenský rybársky zväz sa svojimi stanovami zaviazal vykonávať svoju činnosť v súlade so zákonom o rybárstve a ďalšími predpismi.

A teda ani vnútorné predpisy SRZ neumožňujú ZO SRZ, aby prijímali striktné opatrenia, ktoré nie sú v súlade so zákonom.

Zo strany Rady SRZ budú podporované všetky obmedzenia a opatrenia prijímané na členských schôdzach a mestských konferenciách, ale len za predpokladu, že budú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a taktiež vnútornými predpismi SRZ.

 

Dúfame, že uvedené usmernenie posunie SRZ a jej členov dopredu a upevní jednotu, spoluprácu a vzájomnú pomoc nás všetkých.

                                               

                                                                                              Sekretariát SRZ – Rada Žilina