MVE Krížová Ves – rozhodnutie o nevydaní súhlasu na stavu zmenu mokrade a nepovolení výnimky

Dňa 21. marca 2016 vydal Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-PO-OSZP1-2016/003342-026, ktorým podľa § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny vydal súhlas na zmenu stavu mokrade činnosťou, ktorou je realizácia zásahov do reálneho vodného toku – pravostranného ramena rieky Poprad v súvislosti so stavbou MVE Krížová Ves.

Dňa 11. apríla 2016 Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina podal proti rozhodnutiu okresného úradu v ustanovenej lehote odvolanie.

Ministerstvo životného prostredia SR ako odvolací orgán rozhodnutie okresného úradu zrušil a vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

Dňa 24. novembra 2016 okresný úrad postúpil žiadosť na ministerstvo ako vecne príslušnému orgánu štátnej správy na rozhodovanie.

Dňa 21. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 2465/2017-6.3 zo dňa 14. novembra 2017, ktorým nevydalo súhlas na zmenu stavu mokrade v súvislosti so stavbou MVE Krížová Ves a nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených v zákone o ochrane prírody a krajiny.


Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR si môžete pozrieť na nižšie v prílohe:


Rozhodnutie o nevydaní súhlasu na zmenu stavu mokrade a nepovolení výnimky