„MVE Liptovský dvor“ – konanie o nepriznaní postavenia účastníka konania

Slovenský rybársky zväz sa zúčastnil územného konania o umiestnení stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský Dvor“ na pozemku parc. č.: k.ú. Liptovský Ján: E KN 3777/1 (C KN 3000/3), KN E 302/1, KN E 302/514 (KN C 3409/1) na základe návrhu navrhovateľa Liptovské Dvory, s.r.o. Jánska dolina č. 438, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36 419 753.

Dňa 17.03.2016 bolo Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina doručené územné rozhodnutie č. SOcÚ/LJ-2015/0522/0121-4 o umiestnený stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský Dvor“.

V ustanovenej lehote podal Slovenský rybársky zväz proti rozhodnutiu o umiestnení stavby odvolanie.

Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky zamietol naše odvolanie s odôvodnením, že nie sme účastníkom konania.

Vo veci bol organizačno-právnym referentom dňa 25.10.2016 podaný podnet na preskúmanie rozhodnutia na prokuratúru.

Dňa 05.12.2016 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie, že proti opatreniu Okresného úradu Žilina bol podaný protest prokurátora.

Protest prokurátora proti opatreniu Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 30.11.2016 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený dňa 20.12.2016. (viď článok).

V predmetnom odôvodnení protestu sa uvádza, že Slovenský rybársky zväz ako užívateľ rybárskeho revíru je účastníkom územného konania k vodnej stavbe z titulu oprávnení, ktoré tvoria obsah výkonu rybárskeho práva, nakoľko ide o „iné“ právo vyplývajúce z osobitného predpisu, a ktoré môže byť dotknuté negatívnymi vplyvmi malej vodnej elektrárne nepochybne zasahujúcej do vodného útvaru, vodného ekosystému a rybárskeho revíru.

Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky začal konanie o nepriznaní postavenia účastníka konania. Je teda zrejmé, že správny orgán sa nestotožňuje so závermi prokurátora v podanom proteste.

Oznámenie o začatí konania o nepriznaní postavenia účastníka konania bolo SRZ doručené dňa 28.04.2017.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina si v tomto konaní uplatnil námietky a ochranu svojich práv, nakoľko má za to, že má postavenie účastníka konania, čo opiera aj o rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 5Sžp/106/2009.

O ďalšom priebehu správneho konania Vás budeme informovať.