„MVE Liptovský dvor“ – podnet na podanie protestu prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

dňa 27. mája 2017 sme vás informovali v článku „MVE Liptovský dvor“ – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania, že Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky vydal rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina.

Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie, ktoré Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodnutím č. 19172/2017/SV/44111 zo dňa 15. júna 2017 zamietlo.

Proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19172/2017/SV/44111 a rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho podal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina podnet na Krajskú prokuratúru Žilina, nakoľko sa nestotožňuje so závermi ministerstva.

 

Zároveň poukazujeme na tú skutočnosť, že v tejto veci už bol raz vydaný protest prokurátora zo dňa 30. novembra 2016, pričom Ministerstvo dopravy a výstavby SR uviedlo „MVD SR sa nestotožňuje s názorom krajského prokurátora, že SRZ prináleží postavenie účastníka konania z titulu oprávnenia, ktoré tvoria obsah výkonu rybárskeho práva, ktoré je podľa jeho názoru právom vyplývajúcim z osobitného predpisu (zákona o rybárstve) a teda nedošlo k porušeniu § 34 ods. 2, § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona v spojení s § 4 ods. 1 a 3, § 5 ods. 1 zákona o rybárstve)“.