„MVE Liptovský dvor“ – protest prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,
dňa 27. mája 2017 sme vás informovali v článku „MVE Liptovský dvor“ – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania, že Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky vydal rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina.

Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie, ktoré Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodnutím č. 19172/2017/SV/44111 zo dňa 15. júna 2017 zamietlo.

Proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19172/2017/SV/44111 a rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho podal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina podnet na Krajskú prokuratúru Žilina, nakoľko sa nestotožňuje so závermi ministerstva, ktorá ho postúpila na Generálnu prokuratúru SR.

Dňa 05. decembra 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie Generálnej prokuratúry SR o podaní protestu prokurátora proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19172/2017/SV/44111.

Zároveň poukazujeme na tú skutočnosť, že v tejto veci už ide o druhý protest prokurátora. Prvý protest zo dňa 30. novembra 2016 bol podaný Krajskou prokuratúrou Žilina, pričom Ministerstvo dopravy a výstavby SR uviedlo „MVD SR sa nestotožňuje s názorom krajského prokurátora, že SRZ prináleží postavenie účastníka konania z titulu oprávnenia, ktoré tvoria obsah výkonu rybárskeho práva, ktoré je podľa jeho názoru právom vyplývajúcim z osobitného predpisu (zákona o rybárstve) a teda nedošlo k porušeniu § 34 ods. 2, § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona v spojení s § 4 ods. 1 a 3, § 5 ods. 1 zákona o rybárstve)“.

O ďalšom priebehu vás budeme priebežne informovať.