„MVE Liptovský dvor“ – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

dňa 03. mája 2017 sme vás informovali v článku „MVE Liptovský dvor“ – konanie o nepriznaní postavenia účastníka konania o začatom konaní o nepriznaní postavenia účastníka konania vo veci umiestnenia stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“ na pozemkoch parc. č. 3777/1, 3409/1, 3408/1, k.ú. Liptovský Ján.

V tomto konaní si SRZ uplatnil námietky a ochranu svojich práv, nakoľko má za to, že má postavenie účastníka konania, čo opiera aj o rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 5Sžp/106/2009.

Dňa 15. mája 2017 Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky vydal rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina, ktoré vám prikladáme v nižšie uvedenej prílohe.

Proti tomuto rozhodnutiu SRZ podal odvolanie v zákonom ustanovenej lehote, nakoľko sa nestotožňuje so závermi uvedenými v odôvodnení rozhodnutia.

O ďalšom priebehu správneho konania Vás budeme informovať.