Novela vodného zákona

Oznamujeme ZO SRZ, že od štvrtka 15.3.2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, ktorá prináša viaceré zmeny aj v súvislosti s rybárstvom a chovom rýb.
Na tomto odkaze https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20180315.html je možné si pozrieť obsah zákona so zvýraznenými novelizovanými ustanoveniami (zeleným podfarbený text).

Keďže viaceré novelizované ustanovenia boli zapracované na základe pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás upozorniť najmä na ustanovenia § 19 ods.3 písm. e) a f), § 19 ods. 10, § 26 ods. 5, § 36 ods. 8 písm. a), § 41 ods. 10 a § 70 ods. 4 a 5.

Medzi nové a veľmi dôležité ustanovenia patrí § 16 písm. a), § 21 ods. 1 písm. c) a tiež § 73 vo veci nového postupu vo vodoprávnych konaniach.

Budeme pozorne sledovať ako sa nové ustanovenia uvedú do praxe a prípadne Vás budeme o najdôležitejších podrobnejšie informovať.

V prípade potreby konzultácie a ďalších otázok kontaktujte pracovníka Odboru tečúcich vôd a výroby Ing. Tibora Krajča, PhD. (krajc@ssrzrada.sk), ktorý sa spolupodielal na pripomienkovaní novely za SRZ.