OR Dolnostredské – Boli splnené podmienky zo strany obce Dolná Streda?

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba pri podaní žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR o pridelenie ostatnej vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime musí spĺňať podmienky v zmysle § 34 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, a to nasledovne:

  • meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
  • preukázanie odborného vzdelania žiadateľa so zameraním na chov rýb alebo ním poverenej osoby,
  • identifikačné údaje o vodnej ploche,
  • výpis z listu vlastníctva podľa § 4 ods. 8 písm. a) zákona o rybárstve alebo výpis z listu vlastníctva a nájomnú zmluvu podľa § 4 ods. 8 písm. b) zákona o rybárstve,
  • potvrdenie o zabezpečení veterinárneho dohľadu,
  • prevádzkový poriadok,
  • súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na podnikanie, alebo iba ako rybársky revír, ak sa ostatná vodná plocha nachádza v chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme.

V súvislosti so začatým správnym konaním č. 8117/2016-4.1 na MŽP SR vo veci žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie vodnej plochy OR Dolnostredské (rybársky revír č. 2-1550-1-1) boli zo strany SRZ – Rada Žilina podané námietky z dôvodu, že obec Dolná Streda podľa názoru SRZ – Rada Žilina nespĺňa podmienky stanovené zákonom o rybárstve.

 

V nižšie priloženej prílohe vám prinášame tabuľku zákonných podmienok a porovnanie preukázania ich splnenia zo strany obce Dolná Streda a preukázania ich nesplnenia, vypracovanú právnou zástupkyňou MsO SRZ Sereď.

 

Ako sa s pripomienkami SRZ – Rada Žilina, začatými správnymi a súdnymi konaniami vysporiada MŽP SR vás budeme priebežne informovať.

Slovenský rybársky zväz

Rada Žilina