OR Dolnostredské – konanie vo veci určenia vodného toku pokračuje

Dňa 15. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov o zrušení rozhodnutia Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 27. apríla 2017 a vrátení veci na nové prejednanie a rozhodnutie.

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie zastavil konanie vo veci určenia, že OR Dolnostredské je vodným tokom, z dôvodu, že Slovenský rybársky zväz nie je účastníkom konania, pričom Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov toto rozhodnutie potvrdil.

 Na základe podaného protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Trnava Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov svoje pôvodné rozhodnutie zrušil a rovnako zrušil rozhodnutie Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie a vrátil vec na nové prerokovanie.

 V rámci odôvodnenia rozhodnutia zároveň uviedol, že príslušný úrad je povinný posúdiť, či došlo k podstatným zmenám hydrologickej situácie a či je odstavené rameno ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku Váh.


O ďalšom priebehu správneho konania vás budeme priebežne informovať.