OR Dolnostredské – minister zrušil rozhodnutie o pridelení revíru obci Dolná Streda

Dňa 04. septembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie ministra životného prostredia SR, Ing. Lászla Sólymosa, o zrušení rozhodnutia MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako prvostupňový správny orgán

  • odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,
  • vyradil podľa § 34 ods. 1 zákona o rybárstve rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 39 písm. f) zákona o rybárstve a
  • pridelil Obci Dolná Streda ostatnú vodnú plochu – OR Dolnostredské (16,65ha) v katastrálnom území Dolná Streda, okres Galanta, na účely podnikania v osobitnom režime.

Zároveň minister vrátil vec MŽP SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na nové prejednanie a rozhodnutie.

 

Osobitná komisia v rozhodnutí namieta najmä tieto skutočnosti:

  • existencia pochybností, či sa jedná o vodný tok s poukazom na § 43 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách z dôvodu existencie znaleckého posudku
  • v odôvodnení rozhodnutia chýba zdôvodnenie postupu podľa § 34 zákona o rybárstve, čím došlo v konaní k porušeniu ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku
  • správny orgán dôsledne nerozlišuje medzi zákonnými pojmami „výkon rybárskeho práva“ a „podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách“, nakoľko nejde o totožné pojmy
  • nestotožnenie sa s odôvodnením správneho orgánu, že predmetom správneho konania nie je vyhodnocovanie nájomných zmlúv, len preto, že nie sú uzatvorené na podnikanie v osobitnom režime, ale na výkon rybárskeho práva.

 

O ďalšom priebehu správneho konania vás budeme priebežne informovať.