OR Dolnostredské – MŽP SR odobralo revír, SRZ podalo rozklad

Dňa 10. apríla 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán

  • odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,
  • vyradil podľa § 34 ods. 1 zákona o rybárstve rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 39 písm. f) zákona o rybárstve a
  • pridelil Obci Dolná Streda ostatnú vodnú plochu – OR Dolnostredské (16,65ha) v katastrálnom území Dolná Streda, okres Galanta, na účely podnikania v osobitnom režime.


Predmetné rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SRZ si môžete pozrieť v nižšie uvedenej prílohe:

 MŽP SR – Rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru – OR Dolnostredské (príloha – 23 MB)


SRZ a SRZ MsO Sereď ako účastníci konania podali proti rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad a navrhujú, aby minister životného prostredia SR na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie, a to z dôvodu, že sa správny orgán dostatočne nevysporiadal s podanými námietkami zo strany SRZ a SRZ MsO Sereď a nedostatočne odôvodnil a nepreukázal splnenie podmienok v zmysle § 34 zákona o rybárstve zo strany obce Dolná Streda, alebo, aby rozhodnutie zmenil tak, že zamietne žiadosť obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime, a to z dôvodu, že nespĺňa podmienky stanovené v § 34 zákona o rybárstve.

Jednotlivé výhrady SRZ a SRZ MsO Sereď a stanovisko MŽP SR ako sa s nimi vysporiadalo, si môžete pozrieť v nižšie uvedenej prílohe:

 Výhrady SRZ a SRZ MsO Sereď a stanovisko MŽP SR


Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR pre podaný rozklad nie je zatiaľ právoplatné.

O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.