OR Dolnostredské – MŽP SR opäť odobralo revír, SRZ a SRZ MsO Sereď podali rozklad

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23. novembra 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán

  • odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,
  • vyradil podľa § 34 ods. 1 zákona o rybárstve rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 39 písm. f) zákona o rybárstve a
  • pridelil Obci Dolná Streda ostatnú vodnú plochu – OR Dolnostredské (16,65ha) v katastrálnom území Dolná Streda, okres Galanta, na účely podnikania v osobitnom režime.

Predmetné rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SRZ si môžete pozrieť v nižšie uvedenej prílohe:

SRZ a SRZ MsO Sereď ako účastníci konania podali proti rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad a navrhujú, aby minister životného prostredia SR na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie, a to z dôvodu, že sa správny orgán dostatočne nevysporiadal s podanými námietkami zo strany SRZ a SRZ MsO Sereď a nedostatočne odôvodnil a nepreukázal splnenie podmienok v zmysle § 34 zákona o rybárstve zo strany obce Dolná Streda, alebo, aby rozhodnutie zmenil tak, že zamietne žiadosť obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime, a to z dôvodu, že nespĺňa podmienky stanovené v § 34 zákona o rybárstve.

SRZ a SRZ MsO Sereď rozklad odôvodnili najmä nasledovnými skutočnosťami:

  • Osobitná komisia v bode 8 na strane 47 rozhodnutia ministra č. 6037/2017-9.2 z 28. augusta 2018, ktorým bolo zrušené prvé rozhodnutie MŽP SR o odobratí revíru, poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 5Sžo/3/2015 zo dňa 29. júna 2016, podľa ktorého „Rozhodovanie o pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, patrí orgánu štátnej vodnej správy.“, pričom v tejto veci prebieha správne konanie podľa § 43 ods. 7 vodného zákona, od ktoré závisí vydanie rozhodnutia, či je OR Dolnostredské vodným tokom
  • dôkazy potvrdzujúce, že sa jedná o vodný tok, a to znalecký posudok č. 2/2017 a fotodokumentácia z merania hladiny
  • MŽP SR vyzval obec na odstránenie nedostatku v prípade nájomných zmlúv, ktorých účelom nájmu bol výkon rybárskeho práva, pričom opomenul nájomnú zmluvu uzatvorenú so Slovenským pozemkovým fondom, ktorej účelom nájmu je „nepoľnohospodárske využitie pozemku na oddychovú zónu“
  • vlastníci a prenajímatelia budú musieť vynaložiť vlastné finančné prostriedky na lov rýb na vlastných pozemkoch, za ktorých prenájom dostávajú ročné nájomné 1 Euro, pričom obec Dolná Streda bude na predmetnej vodnej ploche uskutočňovať podnikateľskú činnosť za účelom tvorby zisku, na rozdiel od SRZ, ktorý uskutočňuje výkon rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve a vo verejnom záujme

Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR pre podaný rozklad nie je zatiaľ právoplatné.


O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.