OR Dolnostredské – neexistencia nájomnej zmluvy medzi SVP, š.p. a obcou Dolná Streda

Dňa 14. februára 2017 sme vás informovali o začatom správnom konaní vo veci žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime, v článku „Zostane OR Dolnostredské rybársky revírom SRZ?“

 

V uvedenom článku sme vás informovali, že obec Dolná Streda má uzatvorené nájomné zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Slovenským pozemkovým fondom, nakoľko starosta obce Dolná Streda, PhDr. Mgr. Šúry v rámci podanej žiadosti predložil aj nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom a list vlastníctva č. 3465 na pozemky, ktorých vlastníkom je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., kde obec figurovala ako nájomca, ktorý má uzatvorenú nájomnú zmluvu so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.

Starosta obce zároveň uviedol, že na parcelách č. 1435/48-71, ktorých vlastníkom je okrem iných aj Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., má vlastnícke alebo nájomné práva k pozemkom vo výmere 14 130,69 m2.

 

Nakoľko SRZ má za to, že obec Dolná Streda nespĺňa ustanovené podmienky na pridelenie vodnej plochy v zmysle zákona o rybárstve, SRZ v súčinnosti s právnou zástupkyňou MsO SRZ Sereď preskúmal priložené písomné materiály k žiadosti a uskutočnil niekoľko právnych krokov.

Jedným z nich bolo napadnutie nájomnej zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., a to z dôvodu, že k žiadosti bol priložený len list vlastníctva a nie nájomná zmluva. Zároveň bolo zistené, že nájomná zmluva nie je evidovaná v centrálnom registri zmlúv.

Z týchto dôvodov bol podaný podnet na Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor na opravu chyby v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3465.

V tejto veci sa vyjadril aj samotný Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. s tým, že nie je účastníkom zmluvného vzťahu založeného nájomnými zmluvami s obcou Dolná Streda, a preto bude žiadať o výmaz záznamov o nájomných zmluvách z listu vlastníctva č. 3465.

 

Dňa 14. marca 2017 vydal Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor rozhodnutie o oprave údajov v katastri nehnuteľností a vymazal na liste vlastníctva č. 3465 zápis v časti nájomcovia a iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnosti.

 

O ďalšom priebehu tohto správneho konania vás budeme priebežne informovať.


Rozhodnutie si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom linku:

Rozhodnutie Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor